Most nad místní komunikací a potokem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce mostu. Ze tří variant řešení je vybrána nosníková konstrukce, nosná konstrukce je tvořena konzolou nad pilíři a dodatečně předpjatých nosníků. Jsou ověřovány různé postupy výstavby, které jsou posuzovány na mezní stav použitelnosti a únosnosti dle platných norem a předpisů. Je zpracována výkresová dokumentace a statický výpočet.
The topic o thlis thesis is design of the structure of a bridge. The beam structure is chosen from three variants of the solution, the structure is formed by a bracket above the pillars and prepared prestressed beams. Various construction procedures have been verified and assessed for the serviceability and load-bearing limit states according to the applicable standards and regulations. Drawing documentation and static calculation are processed.
Description
Citation
ŠVANCARA, M. Most nad místní komunikací a potokem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Karel Zlatuška - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-30
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Foglar Jaká byla motivace vaší diplomové práce? Popište výhody navrhovaných řešení. Student odpověděl částečně. Ing. Koláček Popište systém předpětí, který jste použil a vysvětlete jeho funkci. Student odpověděl. Jakým způsobem jste řešil zadaný problém? Student odpověděl. doc. Klusáček Jak bylo posouzeno spřažení nosníků s deskou? Student v DP neřešil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO