Zesílení panelového objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Táto diplomová práca sa zoberá statickým posúdením vybraných častí panelového objektu bývalého internátu pre ktorý je plánovaná adaptácia na samostatné bytové jednotky a nadstavba jedného podlažia. Pri plánovanej zmene dispozície sú navrhnuté rozšírenia pôvodných dverných otvorov a nové otvory. Práca posudzuje, objekt v pôvodnom stave zo zahrnutými neodbornými zásahmi do statiky počas jej používania a objekt vo finálnom stave s plánovanými úpravami otvorov a navrhuje riešenia na zaistenia nevyhovujúcich oblastí, tak aby vyhovoval zaťaženiam nového stavu.
This diploma thesis deals with the static assessment of selected parts of the panel building of the former boarding school, for which adaptation to separate housing units and extension of one floor is planned. Upon the planned change of layout, extensions of the original door openings and new openings are proposed. The work assesses the object in its original state with the included unprofessional interference in statics during its use, and the object in the final state with planned modifications of the openings and proposes solutions to secure unsatisfactory areas to suit the new state loads
Description
Citation
SOPÚCH, M. Zesílení panelového objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Ondřej Januš - tajemník, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen, Ing. Jan Kalenda - člen, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně odpověděl na otázky oponenta. Otázky k obhajobě: 1. Doc. Broukalová: Jak jste odečetl hodnotu tahového napětí při dimenzování styku panelů? -student odpověděl nejistě 2. Ing. Šimůnek: Jaký účel plní ocelové pásy umístěné nad otvorem pod stropem? Jakým způsobem působí a přispívají ke zvýšení únosnosti? - student odpověděl s dopomocí 3. Doc. Broukalová: Řešil jste další alternativní způsoby ke zvolenému způsobu zesilování? Jaké by byly? - student odpověděl 4. Ing. Strnad: Popište, jakým způsobem funguje zahřátí a následné zchlazení oceli. -student odpověděl s dopomocí
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO