Model zákazníka generace Y na trhu bankovních a jiných finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie

Abstract
Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typického představitele generace Y na trhu finančních produktů a na základě těchto charakteristik vytvořit model zákazníka generace Y na trhu finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie. Na základě literární rešerše byly vymezeny pojmy „generace Y“ a „vybrané poznatky z behaviorální ekonomie“. Literární rešerše vedla také ke stanovení dotazníku, který sloužil pro získávání primárních dat výzkumu. Pomocí sekundárního výzkumu bylo charakterizováni spotřebitelé na trhu finančních produktů. Sekundární výzkum byl zaměřen na formu placení; vztah k technologiím v souvislosti s financemi; hotovostní a bezhotovostní platby; vztah ke kryptoměnám; vztah k úsporám; digitální transformaci bankovnictví; finanční chování českých domácností. Primární výzkum se zaměřil na získání informací v oblasti behaviorální ekonomie, konkrétně jakým předsudkům česká generace Y podléhá; a dále na to, jaké produkty finančního trhu česká generace Y využívá a její vztah k rizikům, poskytovaným informacím a na spokojenost s produkty. Data z primárního výzkumu byla použita jako vstupní data pro modelování pomocí strukturálních rovnic. Díky této metodě byly nalezeny vzájemné vztahy mezi vybranými produkty; charakteristikami zákazníků a heuristikami. Přínosem této práce je charakteristika zákazníků na vybraném trhu. Jedná se o odvětví, které pomalu vstupuje do období digitalizace, pochopení mladé generace, která dnes tvoří třetinu zákazníků tohoto trhu, je pro společnosti klíčové. Je to z toho důvodu, že pokud nebudou společnosti schopny reagovat na měnící se potřeby mladších generací, mohou přicházet o své zákazníky, a tedy i o tržby.
The dissertation focuses on identifying a typical generation Y representative on the financial products market and, on the basis of these characteristics, creates a model of generation Y customer on the financial products market in the context of behavioral economics. Based on the literature research, the terms "generation Y" and "selected knowledge of behavioral economics" were defined. The literature research also led to creating a questionnaire that was used to obtain primary research data. Secondary research has characterized consumers on the financial products market. Secondary research focused on the form of payment; relationship to technologies; cash and cashless payments; relation to cryptocurrencies; relation to savings; digital banking transformation; financial behavior of Czech households. Primary research has focused on obtaining information in the field of behavioral economics, specifically the prejudices of the Czech generation Y; and on what financial market products the Czech generation Y uses and generation’s relationship to risks, provided information and satisfaction with products. Primary research data was used as input data for structural equation modeling. Because of this method, mutual relationships between selected products have been found; customer characteristics and heuristics. The benefit of this work lies in the characteristics of customers in the selected market. It is a sector that is slowly entering the digitalization period, and understanding the young generation, which now accounts for a third of its customers, is crucial for companies. If companies are not able to respond to the changing needs of the younger generations, they can lose their customers and hence revenue.
Description
Citation
FOJTŮ, K. Model zákazníka generace Y na trhu bankovních a jiných finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marek Vochozka, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2019-11-15
Defence
Doktorandka odpověděla na dotazy oponentů: - Jakým způsobem byl dotazník distribuován ke konkrétnímu respondentovi? - Jakým způsobem byly tvořeny otázky dotazníku, zejména jeho třetí části zaměřené na behaviorální aspekty? - Lze považovat generaci Y za zákazníky s averzí k riziku vzhledem ke spotřebě finančních produktů? Existují odlišnosti v jednotlivých zemích? Jakou roli hrají ve spotřebním chování s averzí k riziku Vámi zkoumané faktory: pohlaví, vzdělání, příjem a ekonomický stav? - Na stránce 89 v prvním odstavci píšete, že: „Pouze 22 % Čechů platí debetní kartou, kdežto 34 % používá kreditní kartu.“ Dovolím si však dodat, že v ČR je v současné době platných přes 9 milionů debetních karet a necelé 2 miliony karet kreditních. Na základě tohoto počtu soudím, že Češi preferují debetní karty. Vámi uváděné tvrzení tomu neodpovídá. Prosím o Váš názor. - V podkapitole 4.4.1 věnujete pozornost demografickému profilu respondentů Vašeho dotazníkového šetření. V tabulce č. 7 na stránce 105 uvádíte příjmy respondentů (z nichž pouze 4 mohou být dle tabulky bez příjmů). V tabulce č. 9 na str. 107 popisujete ekonomický stav respondentů. Z nich je 139 nepracujících studentů, 3 nezaměstnaní a 1 vyživovaný člen rodiny. Jaké příjmy jsou tedy předmětem tabulky č. 7? Zároveň, prosím, vysvětlete, jak lze chápat poslední položku tabulky 7 (tj. „Jiné“). - Na straně 110 popisujete průměrného účastníka Vašeho výzkumu. S odkazem na tabulku č. 10 na str. 107 chápu, že píšete, že se jedná o obyvatele Jihomoravského kraje. Vaše tvrzení však může právě s ohledem na tabulku č. 10 evokovat závěr, že výsledky Vaší práce jsou platné nikoliv všeobecně, ale právě pro Jihomoravský kraj, z něhož pochází většina respondentů Vašeho šetření. Prosím o Váš názor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO