8th Annual Conference on Architecture and Urbanism

Tento sborník obsahuje 16 recenzovaných konferenčních příspěvků 8. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus, která se uskutečnila 13. listopadu 2019 na Fakultě architektury VUT v Brně. Mezinárodní setkání studentů doktorského studia bylo uspořádáno za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Akci doprovázela v době 4.–15. listopadu 2019 výstava konferenčních posterů, uspořádaná v prostoru respiria hlavní přednáškové auly. Doktorandi ve dvou oborech architektura a urbanismus a v jednom z 8 tematických okruhů prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní 8. ročník navázal na předchozí ročníky pořádané v letech 2011, 2014 a 2017 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v roce 2013 a 2016 na FA VUT v Brně.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Contemporary Earthen Construction Technologies: Limitations and Perspectives in the Czech Republic
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13) Neumayerová, Eva
  Hliněný stavební materiál je v posledních letech znovuobjevován a zmiňován zvláště pro svou energetickou nenáročnost a zdravotní nezávadnost či možnost recyklace. V našich geografických podmínkách se používá v rekonstrukcích tradičních hliněných staveb i novostavbách. V tomto příspěvku jsou srovnávány stavební technologie uplatňované v soudobých hliněných konstrukcích v českém prostředí a analyzovány na základě jejich provádění a dostupnosti i složení materiálu. Jsou zkoumány jejich limity s cílem definovat nejvhodnější uplatnění konkrétních technologií a posoudit možnosti budoucího rozvoje konstrukcí z hliněného stavebního materiálu.
 • Item
  Parameters of European Exhibition Centres
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13) Štěpánková, Lenka
  Veletržní a výstavní areály jsou zkoumány jako zcela svébytný typ městského prostoru ze tří různých perspektiv. Formální charakteristiky popisují jeho měřítko a skladbu hmot, funkční charakteristiky zachycují způsob využívání, provozní vztahy v rámci areálu a jeho vazby na okolí. Finanční charakteristiky vycházejí ze vztahu prostorových parametrů, jako je celková plocha, zastavěná plocha, výstavní plocha a plocha akcí. Výsledný komplexní popis představuje teoretický základ pro výzkum transformačních procesů, které jsou pro veletržní a výstavní areály typické.
 • Item
  Transformation of Central Railway Stations: Record of Complex Knowledge
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13) Čechová, Kateřina
  Velké projekty transformace centrálních nádraží a přilehlých oblastí se vyznačují nesmírnou složitostí. Popis a analýza celého projektu i procesu v jejich komplexnosti jsou v době fragmentace expertních znalostí na jednu stranu složité, zároveň ale, zejména kvůli délce přípravy a realizace tohoto typu projektů v řádu několika desetiletí, naprosto zásadní pro udržení základní kontinuity příprav. Srozumitelné vyhodnocení zahraničních zkušeností z transformace nádraží King’s Cross v Londýně a hlavního nádraží ve Vídni – hlavní cíl mé disertační práce – by mohlo být cenným příspěvkem do domácí diskuse o transformaci území při velkých nádražích jak v Praze, tak v Brně.
 • Item
  The Dominant Types of Holiday Developments near Warsaw around 1900 with Reference to the Main Social Groups and Their Preferred Forms of Leisure
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13) Bąk, Agnieszka
  The summer resorts near Warsaw developed at the turn of the 19th and 20th centuries had varying characters, resulting mainly from the differing social and material status of their vacationers. Based on the research of leisure facilities from this period located in 31 towns and villages within a radius of 50 km of Warsaw, the dominant types of holiday developments have been identified (including functional and spatial solutions, elements of architectural styles and relationship with nature), with reference to the main social groups of Warsaw around 1900 and their preferred forms of leisure.
 • Item
  Folk Architecture as a Source of Inspiration: (Re)Interpretation of Folk Architecture Characteristics in Slovak Family House Concepts from 2009–2019
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13) Kasman, Peter; Pohaničová, Jana
  Kontext tradície a väzby na lokalitu môže byť pre slovenskú architektúru najlepšia cesta, ako sa odtrhnúť z globalizovaného prúdu Európy. V súčasnosti často skloňované pojmy ako udržateľnosť, ekológia či racionalita identifikujeme aj v dielach ľudovej architektúry. Tradičné princípy, lokálnosť a kultúrnu identitu si začínajú osvojovať súčasné špičky slovenskej architektúry. Vieme určiť mieru využiteľnosti tohto fenoménu v modernej architektúre na Slovensku a nadviazať tak na historickú hodnotu a odkaz pre budúce generácie?