Software pro podporu projektování elektrické zabezpečovací signalizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá programovým návrhem elektrické zabezpečovací signalizace. Program je vytvořen na základě platných norem a předpisů, které se věnují návrhu elektronické zabezpečovací signalizace, a praktických zkušeností s návrhem a realizací elektronických zabezpečovacích systémů. Program je napsán v jazyce C# a využívá platformu .NET. Na základě toho je možné program spustit na jakémkoliv počítači s operačním systémem Windows. Jakýkoliv obrázek půdorysu objektu lze využít jako podkladovou mapu projektu a nad touto mapou je možné vytvořit celý systém zabezpečení objektu. Lze projektovat drátové i bezdrátové elektronické bezpečnostní systémy. V programu je vytvořena editovatelná databáze komponent a vodičů používaných v elektronické zabezpečovací signalizaci. Program umožňuje prvky databáze vytvářet, editovat a rušit. Databáze je uložena ve formátu XML. Další součástí programu je složka obrazových podkladů, kde jsou uloženy fotografie komponent a schematické značky používané v programu. Na obrázek půdorysu objektu jsou pomocí myši přenášeny jednotlivé komponenty, které jsou přehledně srovnány do stromové struktury. Prvky lze propojovat vodiči a vytvořit tak přesný projekt elektronického zabezpečovacího systému objektu. Výstupem programu je výkresová dokumentace, rozpis materiálu a cenová kalkulace. U prostorových komponent lze graficky zobrazit dosah a tím vizuálně potvrdit správnost návrhu. V programu je vytvořena automatická verifikace správnosti návrhu. Zde je možné ověřit, zda byly použity správné komponenty, zda jsou navržené délky vodičů přípustné, vyhovuje-li zatížení systému a zda úbytky napětí na vodičích nepřekračují povolenou mez. Program je určen všem projektantům elektronických zabezpečovacích systémů a technikům, kteří se této problematice věnují.
This graduation thesis deals with a software design of burglar alarm. The software has been developed in compliance with the applicable standards and regulations governing burglar alarm designs and on the basis of practical experience with designing and implementing electronic security systems. The software is written in C# and uses .NET platform. On the ground of that, this software can be run on any computer with the Windows operation system. Any ground plan picture file can be used as the underlying project map on which all the object security system can be built. It makes it possible to produce both wire and wireless electronic security systems. The software includes an editable database of components and conductors used in the electronic security alarms. The database components can be created, edited and deleted through the software. The database has been saved in format XML. The software also includes a folder of picture files containing photographs of the components and schematic symbols used in the software. You use a mouse to drag and drop individual components into the ground plan picture, where they are well arranged in a tree structure. The components can be interconnected by a conductor, which enables creation of a precise design of the electronic security system of the object. The software output includes drawings, bills of material and pricing. As for the space components, you can graphically display their range and thus visually confirm the design. The software includes automatic design verification. There, you can verify whether the right components have been used and whether the designed conductor lengths are acceptable, whether they correspond with the system load, and whether the voltage drops on the conductors do not exceed the permitted limit. The software has been developed for all electronic security system designers and for engineers attending to these problems.
Description
Citation
FIKEJS, J. Software pro podporu projektování elektrické zabezpečovací signalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) Ing. Radim Pust, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Zoltán Nagy, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Jak dlouho vyvíjíte tento software?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO