Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování

Abstract
Disertační práce pojednává o mobilním laserovém skenování a zpracování dat. Mobilní laserové skenování bylo realizováno v Moravském krasu v Suchém a Pustém žlebu v různém ročním období. Další skenování bylo provedeno ve Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny. Pro sběr 3D dat byl použit Riegl VMX-450 skener. Datové soubory byly zpracovány v softwaru OPALS. Pro extrakci terénních a neterénních bodů z laserového mračna byla použita kombinace hierarchické interpolace a robustního filtrování. Následně se terénní body použily pro modelování digitálních modelů terénů s mřížemi 0.05 x 0.05 m, 0.25 x 0.25 m, 1 x 1 m. Dále digitální modely z Moravského krasu byly porovnány s Digitálním modelem reliéfu České republiky 4G a referenčními body. Digitální modely z Masarykova lesa Křtiny se porovnaly s fotogrammetrickými a pozemními daty. Výšková přesnost odvozených DMT je kolem 0.10 m. Vysoká kvalita odvozeného DMT může být použita pro monitorování a analýzu terénních změn a morfologických struktur.
The doctoral thesis deals with mobile laser scanning and data processing. Mobile laser scanning was carried out in the Moravian Karst in Suchy zleb and Pusty zleb at various seasons. Further scanning was carried out at the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny. The Riegl VMX-450 scanner was used to collect 3D data. The data files were processed in the OPALS software. For the extraction of ground and non-ground points from the laser cloud, a combination of hierarchical interpolation and robust filtering was used. Subsequently, the terrain points were used to model digital terrain models with grids 0.05 x 0.05 m, 0.25 x 0.25 m, 1 x 1 m. Furthermore, digital models from Moravian Karst were compared with the Digital relief model of the Czech Republic 4G and reference points. Digital models from Masaryk Forest Křtiny were compared with photogrammetric and terrestrial data. The high accuracy of the derived DTMs is about 0.10 m. The high quality of the derived DTM can be used to monitor and analyze field changes and morphological structures.
Description
Citation
TYAGUR, N. Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. - předseda, doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. - oponent, doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. - oponent, ing. Václav Šafář, Ph.D. - oponent, prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - člen, doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. - člen, prof. Ing. Alojz Kopáčik, Ph.D. - člen, doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc. - člen, prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - člen, Ing. Karel Sukup, CSc. - člen, doc. Ing. Josef Weigel, CSc. - člen
Date of acceptance
Defence
Doktorská disertační práce má pro praxi významný přínos, nebyly zjištěny nedostatky práce, které by bránily její obhajobě. Teze práce byly předneseny srozumitelně a úplně, rovněž připomínky a dotazy byly zodpovězeny úplně a srozumitelně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO