Linear function blocks following recent trends in analog circuit design

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-04-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
VUT v Brně
Abstract
By following the most recent trend and progress in analog signal processing, this habilitation thesis deals with the latest developments in areas such as single-ended and fully-differential first-order all-pass filter design working in voltage-, current-, mixed-, or dual-mode, quadrature or multiphase oscillators, second- or higher-order frequency filters, and passive component emulator circuits such as grounded voltage controlled resistor, lossy/lossless floating/grounded inductance simulators, floating frequency dependent negative resistor, or floating capacitance multipliers. The behavior of the proposed circuits has been verified by SPICE simulations and in selected cases also by experimental measurements. The thesis consists of 38 author's selected and previously published original scientific and research papers. All presented works were done at Department of Telecommunications, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology in last 5 years (2011-2015). Some of the papers have been partially done in close collaboration with highly recognized colleagues from abroad. The papers reprints are included in exact layout of fullpaper versions at the end of the thesis. All the papers were previously reviewed for the international journals and international conferences proceeding publishing.
Sledováním nejnovějších trendů v oblasti analogového zpracování signálů tato habilitační práce pojednává o aktuálním vývoji v dílčích oborech jako jsou nediferenční a diferenční fázovací články prvního řádu pracující v napěťovém, proudovém, smíšeném nebo duálním režimu, kvadraturní či vícefázové oscilátory, kmitočtové filtry druhého nebo vyššího řádu a emulátory pasivních komponentů jako uzemněný napětím řízený rezistor, ztrátové/bezeztrátové plovoucí/uzemněné simulátory induktoru, plovoucí kmitočtově závislý negativní rezistor nebo plovoucí násobiče kapacity. Chování navržených obvodů bylo ověřeno simulací v prostředí SPICE a ve vybraných případech také experimentálním měřením. Práce je sestavena z celkem 38 vybraných a již dříve publikovaných autorových původních vědeckých článků. Všechny uvedené práce byly realizovány na Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně v uplynulých 5 letech (2011--2015). Některé práce byly částečně vytvořeny ve spolupráci s vysoce uznávanými kolegy ze zahraničí. Vybrané články jsou v originálu habilitační práce vloženy v takové formě, jak byly dříve publikovány. Všechny články byly podrobeny recenznímu řízení před jejich publikováním v odborných časopisech nebo sbornících mezinárodních konferencí.
Description
Citation

Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) VUT v Brně
DOI
Citace PRO