Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny

Abstract
Specializace a koncentrace lidských činností je fenomén, který provází vývoj lidského osídlení od samotného počátku. Zatímco v jiných vědeckých oborech je důkladně probraným tématem, vztah specializace, urbanismu a architektury je zanedbáván. Přesto jde o vliv zcela zásadní a vývoj sídelní struktury do velké míry určující. Správně pochopený princip vlivu specializace a koncentrace na vývoj sídel nabízí pochopení historických souvislostí a usnadňuje orientaci v současném dění.
Specialization and concentration of human activity is a phenomenon which accompanies the development of human settlements from their very beginning. While thoroughly explored in other fields, interconnection between pecialisation, on one hand, and urbanism and architecture, on the other, has been neglected. Nevertheless, this issue is of high ignificance since it determines the settlement structure development to a large extent. If understood correctly, this underlying principle of the impact of specialisation and concentration on the settlement development offers a new insight into historical context and enables one to understand the present development.
Description
Citation
ŠTĚPÁNEK, M. Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Urbanismus
Comittee
doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen) Ing. arch. Antonín Hladík (člen) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-08-27
Defence
Předseda se dotázal, zda doktorand souhlasí s myšlenkou, že lidstvo má dostatečně technologie na to, aby mohlo zboží přepravovat ekologicky, ale zatím nedospělo k politickému rozhodnutí, aby se tak stalo. Doktorand rozvedl diskusi na toto téma. Arch. Hladík vznesl dotaz, zda je možné porovnat dynamiku změn koncentrovaného zboží a práce a vývoj urbanistické struktury měst. Doktorand široce reagoval na vznesený dotaz a dedukoval výsledky své práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO