Bytový dům v Brně

Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu v Brně-Líšni. Bytový dům je navržen na mírně svažitém pozemku, je částečně podsklepený. Má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou sklepní kóje a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží je vstup, zádveří, kočárkárna a kolárna a dvě bytové jednotky. V druhém podlaží jsou další dvě bytové jednotky a víceúčelová místnost. Ve třetím podlaží je jedna bytová jednotka, sklad zahradního nábytku a terasa. Obvodové svislé nosné konstrukce jsou v suterénu z betonových tvárnic. V nadzemních podlažích jsou z keramických tvarovek Porotherm. Stěny jsou tepelně izolovány kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou polomontované stropy s keramickými vložkami a nosníky. Bytový dům má plochou jednoplášťovou střechu. Na terase je řešena jako extenzivní vegetační střecha.
This bachelor thesis deals with the design of new building of apartment building in Brno-Líšeň. The apartment house is designed on a slightly sloped plot, it is partly basement. It has one underground floor and three above-ground floors. There are basement cubits and a technical room in the underground floor. In the first above-ground floor there is an entrance, a wind lobby, a stroller and a bicycle storage and two residential units. On the second floor there are two residential units and a multipurpose room. On the third floor there is one apartment unit, a garden furniture storage and a terrace. The external vertical loadbearing masonry are in the basement of concrete blocks. The above-ground floors are designed of clay brick Porotherm. The walls are thermal insulated by the contact insulation system ETICS. The horizontal loadbearing structures are semi-mounted ceilings with ceramic inserts and beams. The apartment house has a warm flat roof. The terrace is designed as an extensive green roof.
Description
Citation
ŠIKOVÁ, R. Bytový dům v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D - předseda, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Ing. Ondřej Pilný - tajemník, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Miroslav Maňas - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Renata Šiková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům v Brně~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO