Analýza současných metod měření prostorové polohy koleje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou současných metod měření prostorové polohy koleje na železničním úseku, který se nachází mezi městy Břeclav – Znojmo. V úvodu práce je popsán historický vývoj železniční geodézie na našem území a stav železničního bodového pole v zahraničí. Dále je zmíněna metodická úprava měření ve stávajících předpisech pro železniční bodové pole v České republice. V následujících kapitolách naleznete dílčí etapy budování železničního bodového pole v daném úseku s analýzami přesnosti měření a s návrhem volby apriorní přesnosti měření pro zpracování výpočtů metodou nejmenších čtverců. V závěru práce je popsán výpočet prostorové polohy koleje s návrhem výpočetní služby pro jednotný způsob výpočtu dílčích etap železničního bodového pole.
This diploma thesis deal with analysis of current surveying methods of railway track spatial position of the track section located between Břeclav and Znojmo. At the beginning of the work there is described historical development of railway geodesy in our country and conditions of railway geodetic points field abroad. Further there are mentioned rules for measurement of railway point fields in the Czech Republic. In the following chapter you will find sub-stages of building railway point fields in track section with analysis of accuracy measurement and a proposal of prior accuracy of measurement for computing with the least square method. In the end of the thesis there is described a calculation of parameters spatial track geometry with the suggestion of computing service for uniform way of calculating partial stages of railway geodetic point field.
Description
Citation
LANGAR, T. Analýza současných metod měření prostorové polohy koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - předseda, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda, Ing. Richard Kratochvíl - tajemník, RNDr. Ladislav Plánka, CSc. - člen, Ing. Karel Štencel - člen, Ing. Alena Berková - člen, doc. Ing. Marcel Mojzeš, Ph.D. - člen, doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová - člen, prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Bc. Tomáš Langar seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Analýza současných metod měření prostorové polohy koleje~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO