Aquapark Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce Aquapark Brno přímo navazuje na předcházející specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento atelier řešil celkovou koncepci a architektonicko-urbanistickou studii tohoto území s důrazem na sport, rekreaci a relaxaci. Na řešeném území tak v jeho jižní části vznikla zóna převážně profesionálního sportu, kde jsou na nově vytvořené terase/platformě vybudovány objekty fotbalového a hokejového stadionu. Tyto stadiony jsou umístěné přibližně ve stejných místech jako jejich dnes nevyhovující (fotbalový) nebo již neexistující (hokejový) předchůdci. Terasa/platforma, pod kterou je umístěno parkování, dále pokračuje a za nově rozšířeným hotelem Boby navazuje zóna rekreačního sportu se zpracovávaným Aquaparkem a venkovními sportovišti nacházejícími se za stávající budovou OC Tesco. Severně je vybudován nový park tvořící rekreačně-relaxační zónu na území tzv. Planýrky. Aquaparku dominuje stávající budova padesátimetrového bazénu, postaveného v roce 1979 podle projektu Ing. Arch. Otakara Oplatka. Tento objekt však již dále nevyhovuje požadavkům dnešních návštěvníků ani sportovců. Ke stávajícímu objektu je tak na místě dnešní posilovny přistavěna nová budova obsahující pětadvacetimetrový a výukový bazén i se zázemím. Je zde tak vytvořen (oddělitelný) čistě plavecký areál, který může sloužit jak rekreačním plavcům, tak výuce nebo profesionálnímu plavání i s možností konání závodů. Na nový objekt plaveckého a výukového bazénu navazuje směrem na východ budova zastřešeného Aquaparku částečně schovaná pod pobytovými terasami a odpočinkovými plochami. Tyto tři průchozí, avšak vzájemně oddělitelné objekty spolu s platformou vymezují oblast venkovního areálu aquaparku. Ten je tak zároveň odizolován od hlučné ulice Sportovní, zároveň má však dostatečný přísun slunečního světla. V místech původního dětského bazénku a rozšířením do míst dnešního parčíku (v předprostoru plaveckého bazénu) vzniká prostor pro welness a posilovnu.
Diploma thesis Aquapark Brno is directly connected with the previous specialist course "Sports Center Za Lužánkami Brno". This project dealt was focused on overall concept, architectural and urban study of this area with an emphasis on sports, recreation and relaxation. There was created a zone of predominantly professional sport in the southern part of this area. There were built football and ice hockey stadiums on the newly created terrace/platform. These stadiums are located approximately in the same places as their current (football) or non-existent (hockey) predecessors. The terrace/platform (parking is located under the terrace) continues, and the newly expanded Boby Hotel follows the recreational sports zone with an Aquapark and outdoor sports grounds located behind the existing Tesco shopping centre. There is formed a new park in north of the sports grounds forming a recreational-relaxation zone on the territory of Planýrka. The existing building of a 50 meter swimming pool dominates the area of Aquapark. It was built in 1979 according to the project architect Otakar Oplatek. However this object no longer meets the requirements of today's visitors or athletes. The new building which includes a twenty-five meter tall swimming pool with a background is being added to the existing building. So there is a separable swimming area created here, which can serve both - swimmers and teenagers or professional athletes. There is a good possibility of racing as well. The new building connects eastward to the building of the roofed Aquapark partially hidden beneath the terraces and resting areas. These three through-flowing but mutually separable objects together with the platform define the area of the outdoor aquapark. He is also separate off from the noisy Sportovní street, but it has a sufficient supply of sunlight. In the place of the original children's pool and extension to the places of today's little park in front of the building there is space f
Description
Citation
KRČEK, J. Aquapark Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Pavel Rada - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D - člen, Ing.arch. Pavel Šimeček - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Bc. Jan Krček seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Aquapark Brno~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO