Kraví hora - rodinné stříbro VUT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je navrhnout takovou studii a stavební program, který by se stal kompromisem mezi požadavky města Brna a VUT na území areálu Kraví hora v centru Brna. O území usiluje město Brno a rádo by jej přeměnilo na veřejný park. VUT jej ovšem pokládá za své “rodinné stříbro”, neboť si uvědomuje jeho mimořádnou hodnotu. Vzhledem k mnoha regulacím jsou možnosti výstavby omezené. Můj návrh počítá s demolicí všech stávajících objektů v areálu, respektuje majetkoprávní vztahy v území, ochranné pásmo , návaznost na stávající dopravní komunikace, výškovou regulaci, pomyslný rastr okolních budov, sklon terénu a orientaci ke světovým stranám. Návrh představuje studii 5 skupin objektů tvořící pravoúhlý rastr. Jako kompromisní řešení jsem zvolila pro náplň budov prezentační a propagační prostory jednotlivých fakulty VUT. Součástí fakult by byly i prostory pro zájmové kroužky pro veřejnost sloužící všem věkovým skupinám. V areálu jsem také navrhla muzeum historie VUT, multimediální sál, kavárnu, ateliéry, studentské volnočasové centrum a rozhlednu s lezeckou stěnou.
The subject of the diploma thesis is to design a project study and a building program that would become a compromise between the requirements of the city of Brno and BUT in the area of Kraví hora in the Brno city center. The city of Brno would like to transform the area into a public park. But BUT considers it as its "family silver" because they realize its extraordinary value. Options of a constructions are really limited because of many area regulations. My proposal counts on the demolition of all existing buildings in the area, respects property area relations , protection zone, continuity with existing traffic roads, height regulation, imaginary raster of surrounding buildings, slope of terrain and orientation to the cardinal points. My suggest represents a study of five groups of objects which creating a rectangular raster. As a compromise solution, I chose the presentation and promotional areas of the individual faculties of BUT for the content of the buildings. Faculties have spaces for hobby groups for the public comprise all age groups included. I also designed the BUT Museum of History, a multimedia hall, a cafeteria, studios, a student leisure center and an observation tower with a climbing wall.
Description
Citation
PEŠTÁLOVÁ, L. Kraví hora - rodinné stříbro VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Akad. arch. Ladislav Kuba - předseda, doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. - člen, Ing. arch. Marek Štěpán - člen, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Bc. Lucie Peštálová seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Kraví hora - rodinné stříbro VUT~ reagovala uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO