Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Architektonicko-urbanistická studie sportovního areálu Ohrada je prověření možnosti vybudovat v lokalitě Vsetín - Ohrada multifunkční sportovně-rekreační areál. V současné době je areál ve velmi špatném stavu. Využívaná zastřešená tribuna spartakiádního stadionu jako ubytovna a fungující zázemí tenisového klubu nejsou dostatečnou náplní na areál tohoto rozsahu. K řešení území jsem přistoupil způsobem, který přináší jednoznačně identifikovatelné tvarosloví budov s důrazem na maximální využití denního světla, otevřených prostor, zeleně, sociální interakce, který v sobě spojuje ideje a potřeby budoucí generace a vtiskává tak území nového genia loci místa. Za největší výzvu v komplexním řešení celého areálu pokládám nalezení smysluplného využití velkého množství zeminy, které chátrající tribuny obsahují. Toto řešení nacházím ve vytvoření přístupné pochozí hmoty, která poskytne několik různých částí s rozdílnou atmosférou a náplní. Na základě této koncepce vznikla studie, která využívá kvalit pozemku a doplňuje je celou řadou sportovně-rekreačních provozů. Základní myšlenkou bylo vytvoření volnočasového veřejného prostoru se zaměřením na variabilitu užívání daného prostoru, který slouží širokému spektru veřejnosti napříč generacemi. Došlo tak k vytvoření několika hlavních hmot, které lokalitu člení, vtiskávají území menší měřítko a spoluvytvářejí rozdílné atmosféry. Zároveň je celý areál volně přístupný a otevřený veřejnosti. Ukazatelem dlouhodobě fungující společnosti je schopnost ohleduplného chování k veřejnému a poloveřejnému prostoru. Prostor před a mezi budovami se tak stává důležitější než budova samotná. V tu chvíli můžeme mluvit o veřejném životě, který je v čase udržitelný.
The architecture and urban planning study of the Ohrada sports grounds examines the possibility of building a multipurpose sports and recreation centre in the Vsetín – Ohrada location. Currently, the grounds are in a very poor condition. With respect to the dimensions of the grounds, the roofed stands of the Spartakiad stadium serving a lodging house along with the tennis club facilities fail to fulfill its potential. I approached the area layout in a way which enables a clearly identifiable morphology of the buildings with an accentuated maximum utilization of daylight, open space, greenery, and social interaction to combine ideas and needs of the future generation and thus give the location a new genius loci. The biggest challenge of the complex layout of the whole site was to find a meaningful use for the great amount of soil found in the decaying stands. I find the best solution in creating an accessible, walkable mass that provides several different sections with various atmospheres and purposes. This concept resulted in a study which uses the qualities of the premises and complements them with a number of sports and recreational activities. The fundamental idea was to create a public leisure space with a focus on a great variability of the purpose of the grounds to make it useful for a wide range of public across generations. This led to the creation of several main masses which divide the location, reduce the scale of the area and give it a different atmosphere. At the same time, the grounds are freely accessible and open to the public. A long-term, functioning society demonstrates an ability to treat public and semipublic space with respect. The area in front of and in between buildings becomes, therefore, more important than the buildings themselves. At such a moment, one can talk of a sustainable public life.
Description
Citation
KOŠŇAR, F. Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Pavel Rada - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D - člen, Ing.arch. Pavel Šimeček - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Bc. František Košňar seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO