Duchovní brownfield Olomouc - Zlín

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zadání diplomové práce vycházelo z předchozí analytické práce. Výsledkem analýz vyplynulo několik problémů řešeného území Valašska a Hané. Jedním z nejzávažnějších problémů je nedostatek spirituálních míst a liturgických míst k modlitbě v oblasti Zlína. Analýzy a syntézy vzešlé z předchozí práce jsou přiloženy k samotné diplomové práci. Součástí zkoumání byla analýza poutních míst v okolí Zlína. Při kombinaci zjištěných dat vyplynulo zadání diplomové práce – návrh poutního kostela se zázemím a duchovního centra. Tato novostavba má za účel podporu místní komunity, podporu křesťanské víry a revitalizaci stávajícího poutního místa Svatá voda – Kaménka. Práce řeší návrh poutního kostela se zázemím a kavárnou pro veřejnost a návrh duchovního centra pro týdenní program duchovní obnovy. Areál je doplněn o čtyři byty pro samostatné bydlení duchovních. Novostavba je navržena ve vzdálenosti 250 metrů od stávajícího poutního místa Svatá voda.
The assignment of this diploma thesis followed previous analysis of the regions of Valašsko and Haná. The outcome of this analysis showed several problems. One of the most serious problems is a lack of spiritual and liturgical sites in the area of Zlín. The analysis and synthesis preceding this diploma thesis are enclosed. The analysis of sites of pilgrimage in the area of Zlín was one of the studied subjects. The assignment of the diploma thesis was created using a combination of discovered data – design of the site of pilgrimage including a church and spiritual centre. This building is to support local community, christian religion and rehabilitation of the present site of pilgrimage Svatá voda – Kaménka. This diploma thesis deals with the design of a church as a site of pilgrimage, with facilities and café for the public. It also deals with the design of a spiritual centre with weekly spiritual programme. There are also four flats designed as accommodation for clergymen. The designed buildings are located 250 metres away form the present site of pilgrimage Svatá voda.
Description
Citation
KLOZ, L. Duchovní brownfield Olomouc - Zlín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša - předseda, Doc.Akad.Ing.arch. Ivan Gürtler, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Viktor Svojanovský - tajemník, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - člen, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - člen, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Erika Kratochvílová - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Bc. Lukáš Kloz seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Duchovní brownfield Olomouc - Zlín~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO