Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce řeší návrh území po bývalém brownfieldu textilky Tepna Náchod. Cílem práce je aktivace území, oživení centra města a návrh zástavby v návaznosti na historické centrum a zámek s vhodnou funkční skladbou, reagující na nedostatky města. Návrh respektuje charakter místa snaží se preferovat pěší a cyklistickou dopravu – pěší zóny, cyklopruhy. Koncept je založen na maximálním využití zastavitelných ploch v řešeném území a na prostupnosti celého území, propojení tří náměstí a vytvoření nového veřejného prostoru. Dále koncept reaguje na historické centrum města a na zámecký kopec – výhledy, pohledové osy. Nově navržené objekty jsou bytové domy s aktivními partery, administrativní budova pro Výzkum a vývoj, víceúčelová hala, Domov pro seniory, mateřská škola, Spolkový dům a parkovací dům. Nová zástavba jasně vymezuje uliční síť. Součástí návrhu je výsadba parku pod zámeckým kopcem s oživením koryta Plhovského potoka.
The thesis deals with the design of the area after the former brownfield of Tepna Náchod. The aim of the thesis is activate the territory, to revive the city center and to design the buildings in connection with the historical center and the chateau with a suitable functional structure, responding to the city's shortcomings. The proposal respects the character of the place trying to prefer pedestrian and cycling – pedestrian zones, cycling zones. The concept is based on the maximum use of built-up areas in the designed area and on the permeability of the entire area, the interconnection of three squares and the creation of a new public space. Furthermore, the concept responds to the historical city center and the chateau hill - views, perspective axes. Newly designed buildings are residential buildings with active parterres, administrative building for research and development, multi-purpose hall, retirement home, kindergarten, federal house and parking house. The new development clearly defines the street network. Part of the design is the planting of a park under the chateau hill with the revival of the trough of the Plhovsky´s stream.
Description
Citation
FROŇKOVÁ, D. Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Milan Košař - předseda, doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. - místopředseda, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - tajemník, Akad. Ing. arch. Jan Velek - člen, Ing. arch. Josef Sátora, CSc. - člen, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Bc. Dominika Froňková seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO