Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce vychází z urbanistického návrhu vybrané části Jižní čtvrti, která byla předmětem předdiplomové práce v roce 2018, jehož hlavním konceptem bylo využití potenciálu protékající řeky Svratky pro definování hranic "Brněnského ostrovu" vytvořením vodního kanálu po obvodu řešeného území. Voda tak vytváří hranici mezi městskými vazbami a ostrovem, což dává jedinečnou možnost pro tvorbu architektonicky zajímavých staveb a vytvoření zajímavého prostředí pro život se skoro přímým kontaktem s vodou v centru města Brna. Diplomová práce se zabývá architektonickou studií vybraného bloku "Brněnského ostrovu". Jedná se o bytový dům, s pronajímatelnými prostory v parteru. Hlavní architektonický koncept spočívá v transformaci přírodního útvaru říčního zálivu na architektonicky formulované hmoty, které vytváří ojedinělé prostředí pro bydlení. Parter svým charakterem připomíná kamenné pobřeží, na němž je vybudováno obydlí, které se tomuto prostředí nesnaží nijak konkurovat, ani tématizovat samo sebe, ale zapadnout do takto koncipované krajiny.
The diploma thesis is based on the urban design of a selected part of the South Quarter, which was the subject of a pre-diploma thesis in 2018, whose main concept was to use the potential of the flowing river Svratka to define the borders of the "Brno Island" by creating a water canal around the perimeter of the area. Water creates the boundary between city ties and the island, which provides a unique opportunity to create architecturally interesting buildings and create an interesting environment for life with almost direct contact with water in the center of Brno. The thesis deals with the architectural study of the selected block of the "Brno Island". It is an apartment building with rentable space in the parterre. The main architectural concept consists in transforming the natural form of the river bay into an architecturally formulated mass that creates a unique living environment. The character of the parterre resembles the stone coast on which the dwelling is built, which is not trying to compete with this environment, nor to thematise itself, but fit into such a conceived landscape.
Description
Citation
ČECH, R. Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Petr Todorov - předseda, Ing. arch. Aleš Burian - místopředseda, MgA. Natalie Chalcarzová - tajemník, ing. arch. Ivan Wahla - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Michal Novotný, Ph.D. - člen, Ing.arch. Marcela Uřídilová - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Bc. Richard Čech seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO