Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem částečně podsklepeného bytového domu s čtyřmi nadzemními podlažími. Součástí objektu je i garáž pro osobní vozy a prostory pro komerční využití. Objekt se nachází v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem. V přízemí se nachází prostory pro komerční využití a dvě bytové jednotky. V druhém a třetím patře se nachází vždy tři bytové jednotky, ve čtvrtém podlaží potom dvě bytové jednotky s přístupem na terasu. V suterénu jsou umístěny sklepní kóje pro jednotlivé bytové jednotky, prostory pro technické zařízení budovy a garáže pro uživatele objektu. Objekt je nepravidelného obdélníkového tvaru. Vodorovné i svislé konstrukce jsou zhotoveny z konstrukčního systému Heluz. Zastřešení objektu je řešeno pomocí jednoplášťových plochých střech. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.
This bachelor thesis deals with the design of a partial basement apartment house with four floors. There is also a garage for cars and commercial space. The building is located in the cadastral area of Bystřice nad Pernštejnem. On the ground floor there are spaces for commercial use and two housing units. On the second and third floor there are always three residential units, on the fourth floor there are two residential units with access to the terrace. In the basement there are cellar cubicles for individual housing units, spaces for technical equipment of the building and garage for users of the building. The object is of an irregular rectangular shape. The horizontal and vertical structures are made of the Heluz construction system. The roofing of the building is solved by means of single-skin flat roofs. The bachelor thesis is elaborated in the form of project documentation for building implementation.
Description
Citation
TOMÁŠEK, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc.Ing. Eva Burgetová, CSc. - předseda, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Dvořák - tajemník, Ing. Josef Polášek - tajemník, Ing. Marek Jašek, Ph.D - člen, Ing. Petr Jelínek - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Martin Tomášek seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO