Jednopolový most podporovaný kabely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je návrh pěší lávky přes koryto řeky. Pro návrh jsou zpracovány dvě varianty přemostění. Zvolená varianta je řešena jako zavěšená konstrukce podporovaná kabely. Most je vzhledem k překázce kolmý o celkové délce 66,225 m. Nosnou konstrukci tvoří předpjatá monolitická mostovka zavěšená na pylonu skloněném v podélném směru. Značná část práce je věnovaná nalezení tzv. výchozího stavu. Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí softwaru Scia Engineer 2018. Návrh předpětí, posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti jsou provedeny ručně dle platných norem a předpisů. Posouzení únosnosti pylonu je řešeno v softwaru IDEA StatiCa 9 a některé výsledky jsou ověřeny ručně. Práce zanedbává reologické jevy a fáze výstavby.
The theme of this bachelor thesis is the design of a footbridge across the river. The design is processed by two options. The chosen option is designed as a cable-stayed construction supported by cables. Bridge is designed as perpendicular with total length 66,225m. Superstructure is made by prestressed monolithic deck suspended by cables from sloping pylon. Considerable part of the thesis is devoted to creating a so-called initial state. The calculation of internal forces was done by calculation software Scia Engineer 2018. The design of prestressing force, assessment of ultimate limit state and serviceability limit state were done by hand according to the valid standards and regulations. Bearing capacity assessment of pylon was solved by IDEA StatiCa 9 software and some results were verified by hand. The thesis disregards rheological effects and stages of construction.
Description
Citation
KUČERKA, J. Jednopolový most podporovaný kabely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - předseda, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Lukáš Juříček - tajemník, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Martin Řehulka - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Ján Kučerka seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Jednopolový most podporovaný kabely~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO