Recykláty do podkladních vrstev vozovek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Advisor
Stehlík, Dušan
Referee
Hýzl, Petr
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány informace o stavebních recyklátech a jejich možném využití do podkladních vrstev vozovek. V jednotlivých kapitolách se práce zabývá popisem těchto materiálů, jejich výrobou, jejich užitím do konstrukce vozovek a pozornost je věnována také jejich problematickým vlastnostem a zahraničním zkušenostem. V praktické části byly provedeny zkoušky laboratorních vzorků asfaltových a betonových recyklátů. Hlavním cílem bylo zjistit, zda je možné využívat směs betonového a asfaltového recyklátu do podkladních vrstev vozovek s nízkým dopravním zatížením. Dalším cílem bylo porovnat vlastnosti směsí s různým obsahem obou recyklátů a zjistit, jak se změní únosnost těchto směsí, pokud jsou vystaveny zvýšené teplotě.
This bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, there is processed information about recycled construction waste and their possible use in road construction in the form of research. The individual chapters deal with the description of these materials, their production, their use in base layers of the pavement and attention is also paid to their problematic features and foreign experience. In the practical part, laboratory samples of recycled asphalt pavement and recycled aggregates were tested. The main purpose was to find out if it was possible to use a mixture of recycled asphalt pavement and recycled aggregates in the base layers of the pavement with a low traffic load. Another purpose was to compare the properties of mixtures with different content of both recycled materials and to see how the bearing capacity of these mixtures changes when an elevated temperature is applied to them.
Description
Citation
ŽĎÁRA, Z. Recykláty do podkladních vrstev vozovek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Radimský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Efenberk - tajemník, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. - člen, Ing. Petr Valihrach - člen, Ing. Martin Sychra - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Zbyněk Žďára seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Recykláty do podkladních vrstev vozovek~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO