Návrh chemicky odolných nátěrových hmot s využitím druhotných surovin i nebezpečných odpadů

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Na základě teoretických poznatků získaných z odborné domácí a zahraniční literatury jsou navrženy a experimentálně ověřeny dva typy nátěrových hmot využívajících plniv na bázi druhotných surovin, včetně nebezpečných odpadů. Předpokládaným využitím navržených nátěrových systémů, jak kvalitativní úrovně PREMIUM, tak ECOLOGY, je ochrana stavebních konstrukcí, které jsou permanentně namáhány vlivem zvýšeného chemického namáhání. Při návrhu nátěrové hmoty PREMIUM je kladen důraz primárně na chemickou odolnost a funkční parametry, a u nátěru ECOLOGY je sledována také ekologická náročnost použitých surovin. V obou případech je důležité zachování příznivého poměru ceny a užitné hodnoty. Tato práce zabývající se aktuální problematikou v praxi je součástí projektu vědy a výzkumu.
On the basis of theoretical knowledge gained from Czech and foreign technical literature, two types of coatings using fillers based on secondary raw materials, including hazardous waste, is designed and experimentally verified. The expected use of the proposed coating systems, both PREMIUM and ECOLOGY, is the protection of building structures that are permanently stressed by increased chemical stress. When designing the PREMIUM coating material, emphasis is primarily focused on chemical resistance and functional parameters, and the ecological performance of the raw materials used is monitored primarily with the ECOLOGY coating material. In both cases, it is important to maintain a favorable price / value ratio.
Description
Citation
STODOLOVSKÁ, Š. Návrh chemicky odolných nátěrových hmot s využitím druhotných surovin i nebezpečných odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Řehořek - místopředseda, Ing. Šárka Keprdová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Šárka Stodolovská seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Návrh chemicky odolných nátěrových hmot s využitím druhotných surovin i nebezpečných odpadů~ reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO