Analýza a porovnání dřevostaveb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je porovnání nákladů na výstavbu srubů a rámových dřevostaveb a popis technologie jejich výstavby. První část práce je teoretická a zabývá se cenami, náklady a rozpočty, které ve stavebnictví vznikají. Dále se práce věnuje konstrukčním systémům dřevostaveb, jejich historii a dřevu, jako stavebnímu materiálu. Závěr teoretické části práce popisuje technologii výstavby srubu a rámové dřevostavby doplněnou vlastními fotografiemi a časosběrným videozáznamem. Druhá část práce se věnuje analýze nákladů vybraných dřevostaveb. Celkově je analýza nákladů provedena na třech srubech od firmy Sruby Masiv s. r. o., na třech srubech od firmy Haniš sruby s. r. o, dále na třech rámových dřevostavbách firmy Wood System s. r. o. a na třech rámových dřevostavbách firmy Rovax s. r. o. Porovnávají se tedy ceny celkem šesti srubů a šesti rámových dřevostaveb. Nejprve se práce věnuje charakteristice jednotlivých dřevostaveb, výpočtem poměrových ukazatelů (zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha a objem použitého dřeva v dřevostavbách), poté úpravou cen na ceny hrubé stavby a dřeva zabudovaného v konstrukcích. Ve finále jsou vypočítané hodnoty shrnuty do přehledných tabulek, na základě kterých mohou být porovnány a vyhodnoceny náklady na jejich výstavbu. Závěr práce vyhodnocuje cíl bakalářské práce. Porovnává technologii výstavby srubu a rámové dřevostavby, její délku a náročnost. Nakonec se závěr věnuje zjištěným výsledkům prováděné analýzy nákladů vybraných dřevostaveb.
The aim of this bachelor thesis is to compare on the cost of log cabins and frame wooden constructions and descriptions technology their construction. The first part of the thesis is theoretical and it deals with prices, costs and budgets, that arise in the construction industry. Further the thesis dedicates to construction systems of wooden buildings, their history and wood as building material. Finally the theoretical part describes technology of construction of log cabin and frame wooden houses, which is completed with own photographs and time – lapse video. The second part is devoted to the analysis of the cost of selected wooden buildings. Overall the analys is realize on three log cabins from the company Sruby Masiv s. r. o., on three log cabins from Haniš sruby s. r. o., on free frame wooden buildings of Wood System s. r. o. and on free frame wooden buildings of Rovax s. r. o., prices are compared of the six log cabin and with the six wooden buildings. At first the thesis deals with the characteristics of individual wooden buildings, the calculation of ratio indicators (built-up area, built-up area, floor area and volume of woodused in wooden buildings) then adjusted prices to prices of carcass and wood built into construction. Finally, the calculated values are summarized in orderly chart, based on what cost ofbconstruction can be compared and evaluated. The conclusion evaluates the aim of the thesis. It compares the technology of construction of log cabin and frame timber construction, its time length and difficulty of construction. Finally, the conclusion deals with the results of the analysis of the cost of selected wooden buildings.
Description
Citation
PETLÁKOVÁ, L. Analýza a porovnání dřevostaveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph. D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Rouzek - tajemník, Ing. Michaela Rudolecká - tajemník, Ing. František Prodělal, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, JUDr. Ing. Jitka Matějková - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Lenka Petláková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Analýza a porovnání dřevostaveb~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO