Cenová analýza vybraného stavebního objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je cenová analýza stavebního objektu rodinného domu v Brně. Jako stěžejní část stavebního objektu jsem zvolila střešní konstrukci. K cenové analýze je použit program BUILDpowerS od společnosti RTS. Vstupní podklad je položkový rozpočet od konkrétní dodavatelské stavební firmy. První část slouží k seznámení s terminologií, související s vytvářením rozpočtu a kalkulací ve stavebnictví. Druhá část obsahuje praktické řešení dané problematiky, kde porovnávám ceny střešní konstrukce vytvořeného rozpočtu vprogramu BUILDpowerS a ceny konkrétní dodavatelské stavební firmy. Na závěr jsou kalkulace porovnány a rozhodnuto, zda kalkulace dodavatelské firmy je ta správná.
This bachelor thesis will address optimization of price of construction work building in Brno. The main part of the building object I choose the roof structure. From a price optimization program will be used BuildPowerS from RTS. As input materials will be use dan itemized budget from a specific building supply company. The first part is devoted to the terminology associated with apporoach to budgeting and calculations. The second part is devoted to the practical part, where I compare the prices of the roof construction of the price ptimalization program BuildPowerS form RTS and the prices of specific building supply company. Finally, calculations are compared and determined whether the calculation of the specific building supply company is the right.
Description
Citation
PĚNČÍKOVÁ, K. Cenová analýza vybraného stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Nowak - tajemník, Ing. Zuzana Mrňová - tajemník, Ing. Martin Comorek, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Roman Staněk - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher - člen, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Kateřina Pěnčíková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Cenová analýza vybraného stavebního objektu~ reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO