Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá odměňováním a mzdovou politikou ve stavebním podniku. V teoretické části je analyzována činnost stavebního podniku a jeho specifika, pracovně právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, cíle mzdové politiky, druhy mezd, odměn a zaměstnaneckých výhod. Praktická část analyzuje vybrané stavební podniky pomocí strukturovaných rozhovorů a provádí průzkum nabízených odměn na trhu práce. Výsledkem je shrnutí a navržení doporučení pro dané podniky.
This bachelor thesis deals with remuneration and wage policy in construction company. The theoretical part analyses the activity of the construction company and its specifics, labour-law relations between the employee and the employer, the goals of wage policy, types of wages, rewards and employee benefits. The practical part analyses selected construction companies using structured interviews and surveys the offered rewards on the labour market. The result is a summary and suggestion of recommendations for the companies surveyed.
Description
Citation
LESÁK, P. Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petr Vařbuchta - tajemník, Ing. Svatopluk Pelčák - tajemník, Ing. et Ing. Dušan Chovanec, Ph.D. - člen, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Waldhans - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Pavel Lesák seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO