Porovnání směrných a kalkulovaných cen stavebních prací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této práce bude porovnání směrných a kalkulovaných cen vybraných položek pro rodinný dům. Práce bude rozdělena do dvou částí. V teoretické části budou vysvětleny pojmy týkající se problematiky této práce a v praktické části budou porovnány ceny ÚRS a FA KRÁTKÝ, bude provedeno vyhodnocení se zdůvodněním výsledků. Na závěr se také porovnají a vyhodnotí ceny několika položek mezi programy RTS, KROS 4 a firmou FA KRÁTKÝ. Jako vstupní podklad bude použit zhotovený položkový rozpočet pro konkrétní stavební objekt.
The aim of this work is to compare the guide and calculated prices of selected items for a family house. The work will be divided into two parts. In the theoretical part, the terms related to this work will be explained and in the practical part the prices of URS and FA KRATKY will be compared, the evaluation will be carried out with justification of the results. Finally, the prices of several items will be compared and evaluated between RTS, KROS 4 and FA KRATKY. The input item used will be an itemized budget for a particular building.
Description
Citation
KRÁTKÁ, T. Porovnání směrných a kalkulovaných cen stavebních prací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Nowak - tajemník, Ing. Zuzana Lipovská - tajemník, Ing. Petr Skála, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher - člen, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Taťána Krátká seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Porovnání směrných a kalkulovaných cen stavebních prací~ reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO