Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu soustavy nádrží v povodí řeky Dyje. Soustavu tvoří čtyři nádrže: Jevišovice a Výrovice na řece Jevišovce, Vranov a Znojmo na řece Dyji. Pro vytvoření simulačního modelu byl zvolen program HEC-ResSim. Simulační model je zacílen na zásobní funkci nádrží a výpočet pracuje s denním krokem. Jsou využita reálná data jednotlivých nádrží a reálné průtokové řady tří měrných profilů. První část práce pojednává nejprve o simulačních modelech a funkcích nádrží obecně, poté je detailněji popsán použitý program. Druhá část se zabývá vybranou soustavou nádrží, vodními toky a měrnými profily. Ve třetí části lze nalézt popis vytvoření samotného modelu ve zvoleném programu, ten je doplněn vybranými ukázkami fyzikálních dat a pravidel řízení. Poslední čtvrtá část je věnována shrnutí výsledků, které jsou opět doplněny jejich vybranými ukázkami.
This Bachelor’s Thesis is focused on creating a simulation model of the reservoir system in Dyje river basin. The reservoir system consists of four reservoirs: Jevišovice and Výrovice on the Jevišovka River, Vranov and Znojmo on the Dyje River. The HEC-ResSim program was chosen to create the simulation model. The simulation model is aimed at reservoir storage function and the calculation works with the daily step. Real data of individual reservoirs and real flow series of three measuring profiles are used. The first part of work deals with simulation models and reservoir functions in general. Then the used program is described in a greater detail. The second part deals with selected system of reservoirs, watercourses and measuring profiles. There can be found a description of creating the model itself in the selected program in the third part. The description is complemented by selected examples of physical data and management rules. The last fourth part is devoted to a summary of the results, which are again accompanied by selected examples.
Description
Citation
BURŠÍK, L. Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Miloš Starý, CSc. - předseda, Ing. Renata Biela, Ph.D. - místopředseda, Ing. Stanislav Paseka - tajemník, Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D. - člen, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Menšík, Ph.D. - člen, Ing. Miroslava Pumprlová Němcová - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Lukáš Buršík seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO