Polohopisné a výškopisné zaměření lokality u Vilémovic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce pojednává o zaměření a vyhotovení účelové mapy lokality u Vilémovic ve zvoleném měřítku 1:1000. Celá lokalita spadá do CHKO Moravský kras. V mapě je dbáno na vykreslení krasových jevů v oblasti. Jedním z výstupů je seznam souřadnic krasových jevů pro CHKO. Při mapování byla dodržena 3. třída přesnosti dle ČSN 0134 10.
The work is about measurement and creation of the purpose map of the location near Vilémovice in the selected scale of 1: 1000. The whole locality belongs to the Moravian Karst PLA. The map is focused on rendering karst phenomena in the area. One of the outputs is a list of karst phenomena coordinates for the PLA. The mapping was followed by the 3rd accuracy class according to ČSN 0134 10.
Description
Citation
PRAUS, D. Polohopisné a výškopisné zaměření lokality u Vilémovic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. - předseda, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda, Ing. Richard Kratochvíl - tajemník, Ing. Tomáš Kodýtek - člen, Ing. Jiří Sláma - člen, Ing. Michal Kuruc, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Matějík, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Daniel Praus seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Polohopisné a výškopisné zaměření lokality u Vilémovic~ reagoval dostatečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO