Vytvoření digitálního modelu povrchu s využitím mračna bodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu části zemského povrchu, včetně staveb s využitím mračna bodů. První část práce se zabývá přípravou pro nálet bezpilotním prostředkem a budováním bodového pole na území výzkumného centra AdMaS a přilehlé louky. Druhá část se zabývá vyhodnocením snímků, vytvořením mračna bodů a vizualizací finálního výstupu. Výsledný model je připojený do závazných referenčních systémů S-JTSK a Bpv.
The aim of this bachelor thesis is making digital surface model of part earth surface, includig building with use of point cloud. First part of thesis deals with preparing for fly with UAV and making point field in area of research centrer AdMaS and nearby meadow. Second part deals with evaluation of images, making of point cloud and visualition of final work. Final model must be connected to the binding reference systems S-JTSK and Bpv
Description
Citation
NIEBAUER, M. Vytvoření digitálního modelu povrchu s využitím mračna bodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. - předseda, Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. - tajemník, Ing. Ladislav Bárta, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Šimek - člen, Ing. Milan Kuruc - člen, Ing. Karel Svoboda - člen, Ing. Sylva Beránková - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Michal Niebauer seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Vytvoření digitálního modelu povrchu s využitím mračna bodů~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO