2015/1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce
  (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08) Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Bradáč, Albert
  Článek shrnuje výsledky analýzy chování osmi řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení Viewpointsystem®, GmbH pro sledování změny úhlu pohledu řidiče. V práci jsou porovnány strategie chování řidičů při jízdě přes přechod. Sledován je způsob navigace řidiče při jízdě a jeho reakce na přecházejícího chodce a na další významné podněty. Současně jsou hledány vhodné způsoby vyhodnocení, které by umožnily popsat takto komplexní děj, jakým je řešení konkrétní jízdní situace a porovnávat a analyzovat chování různých řidičů. Podstatné části této práce byly publikovány na konferencích znalců (EVU 2013 [1], ExFoS 2013 [2]); zde jsou shrnuty pro časopis Soudní inženýrství a rozšířeny o některá další zpracování výsledků.
 • Item
  Příspěvek k oceňování nemovitých věcí komparací
  (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08) Bradáč, Albert; Klika, Pavel
  Příspěvek se týká metodiky stanovení ceny nemovitých věcí porovnáním s věcmi obdobnými. Problémem je přepočet při odlišných výměrách pozemku a při různých velikostech užitkových ploch stavby. Byly zkoumány různé možnosti; jako vhodná se jeví aplikace metody třídy polohy, kterou se zjišťuje procentní podíl ceny stavby a ceny pozemku na ceně celé nemovité věci. Využitím metody se dosáhne podstatně nižšího rozptylu výsledných hodnot. Po postupném odvození jsou uvedeny všechny potřebné vzorce se zdůvodněním. Metoda je v závěru aplikována do podrobného algoritmu výpočtu a demonstrována na konkrétním příkladu.
 • Item
  Využití dálkového průzkumu země (DPZ) při řešení problematiky neoprávněného kácení trvalých porostů
  (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08) Introvičová, Sabina; Hájek, Filip
  Při zpracování znaleckých posudků patřících do oblasti Forenzní ekotechniky: les a dřeviny je možné využít data DPZ. V současné době jsou data některých satelitů volně přístupná na internetu. Společně s volně přístupným prohlížečem snímků QGIS lze získat i číselné znázornění elektromagnetických pásem, která jsou družicemi snímána. Na příkladu lokality, kde došlo k vykácení porostů je znázorněn způsob použití dat DPZ pro účely vypracování znaleckého posudku. Porovnáním dvou satelitních snímku družice Landsat-8 zkoumané lokality v rozdílných časech zjišťujeme, zdali došlo k výrazným změnám v porostu. Dále pomocí normalizovaného Digitálního modelu povrchu odečítáme výšky porostů, které byly v době zadání posudku již vykáceny. Tyto údaje pak mohou sloužit pro rekonstrukci vykácených stromů.
 • Item
  Reálná dopravní situace na Blízkém východě – případová studie
  (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08) Khatib, Nabhan; Vémola, Aleš
  Tento článek se zabývá skutečnou dopravní situací na Blízkém východě, zejména v arabských zemích. Popisuje okolnosti, které způsobují katastrofální situace v dopravě. Na konci tohoto dokumentu jsou předložena doporučení vhodná k předcházení dopravních komplikací.