Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí na rodinném domě v Břeclavi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí. Úvodní část je věnována přiblížení pojmů souvisejících s oceňováním a pojišťovnictvím. Další část je věnována seznámení se s řešeným objektem. Následuje oceňování nemovitosti za pomocí využití nákladového způsobu a to v různých obdobích. Pro ocenění je přesně vymezen rozsah škodné události, zdokumentovány náklady na opravu a pojistné plnění plynoucí z pojistné smlouvy. Závěr práce je věnován vyhodnocení dosažených výsledků a jejich grafické znázornění.
The diploma thesis deals with the issue of determining the amount of indemnity for damage caused by a natural disaster. The introductory part is devoted to approaching the concepts related to valuation and insurance. The next part is devoted to familiarization with the object. Following is the valuation of the property by using the cost method at different times. For the valuation, the extent of the loss event is accurately defined, the cost of the repair and the insurance benefit resulting from the insurance contract are documented. The conclusion of the thesis is devoted to evaluation of achieved results and their graphical representation.
Description
Citation
NEŠPOR, M. Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí na rodinném domě v Břeclavi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí na rodinném domě v Břeclavi. Diplomant na otázku oponenta odpověděl. Proč nejsou zahrnuty přesuny hmot, uskladnění suťi v položkovém rozpočtu? Jaký vliv má lokalita u pojistné hodnoty? Vzešlo z práce nějaké zobecnění? Diplomant otázky odpověděl. Diplomová práce vykazuje řadu nedostatků - viz posudek vedoucího práce a oponenta práce. Diplomovou práci je třeba přepracovat v duchu posudků, tak aby byl naplněn cíl práce a práce splňovala obecné požadavky na diplomoovu práci. Obhajoba diplomové práce hodnocena F.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO