Využití analýzy parametrů textury povrchu při výrobě pistole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce řeší využití analýzy parametrů textury povrchu při výrobě pistole. Cílem diplomové práce bylo formulovat požadavky na kvalitu pistole, analyzovat stávající výrobní proces zvolené součásti pistole, dále analyzovat texturu funkčního povrchu po vybraných technologických operacích s návrhem korekcí výrobních procesů a doporučením pro praxi. Práce obsahuje mapování životního cyklu pistole se zaměřením na technologický postup zpracování hlavní části pistole – závěru pistole. Dále jsou popsány plošné parametry textury povrchu v závislosti na měření definované plochy závěru. Na základě 250 naměřených a vyhodnocených hodnot plošných parametrů textury povrchu byla formulována doporučení pro korekci výrobního procesu a doporučení pro oblast návrhu a vývoje pistole.
The diploma thesis deals with the analysis of surface texture parameters during pistol production. The aim of the diploma thesis was to formulate requirements for pistol quality, to analyze the existing production process of the chosen pistol component, to analyze the texture of the functional surface after selected technological operations with a proposal for correction of the manufacturing process and recommendations for practice. The work includes mapping the life cycle of the pistol with a focus on the technological procedure of processing the main part of the pistol - the slide of the pistol. The surface texture of surface texture is also described, depending on the measurement of the defined area. Based on 250 measured and evaluated surface texture parameters, recommendations for correction of the manufacturing process and recommendations for the design and development of the pistol were formulated.
Description
Citation
ROŽNOVSKÝ, M. Využití analýzy parametrů textury povrchu při výrobě pistole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Milan Oravec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šrámek (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Šrámek (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Srudent uvedl svoji závěrečnou práci a přešel k samotné prezentaci. Seznámil s obsahem DP a uvedl cíle, dále uvedl požadavky na kvalitu pistole, analýzu výrobního procesu, představil matici výrobního procesu, definici polohy měřící plochy, analýzu textury povrchu po vybraných technologických operacích a porovnání parametrů, student pokračoval návehem zdůvodněných korekcí výrobního procesu s doporučením pro praxi. Celou prezentaci doprovázel slovní výklad, který vhodně rozvíjel tématičnost prezentace. Student měl vypracovány podklady pro dotazy a připomínky oponenta kvalitně, prezentaci doplnil dokreslením za použití tabule. Oponent byl přítomen a s mírou poskytnutých odpovědí byl spokojen. Diskuze: V případě objednávky armády, kdo kontroluje kvalitu? St. odpověděl v dostatečném rozsahu. M.O. Konzervativní přístup. Prediktivní přístup. Nitridacia? Zkoušeli jste laborovat s parametry? Parametrické řešení nitridace. St. odpověděl v dostatečném rozsahu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO