VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE

Abstract
Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG32, která byla dále dopracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem bylo navrhnout výrobní halu, ubytování, administrativu, prodej vína a RD. Novostavba Vinařství Prokeš se má nacházet v městysu Velké Němčice, severo – západně od centra městyse na ulici Městečko. Parcela je z jižní strany ohraničena komunikací, ze severní polem, od východu přiléhá polní cesta a ze západu staré garáže. Pozemek je ve vlastnictví Ing. Kamila Prokeše, stavební pozemek má nepravidelný tvar o výměře 2536,06 m2. Přes 1/3 parcely prochází vzdušné vedení VN 22 kV. Funkční náplň stavby je výroba vína, ubytování hostů, administrativa, prodej vína a bydlení pro majitele vinařství. Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit stavbu, která bude splňovat veškeré požadavky daného provozu a požadavky majitele. Vinařství se skládá ze 3 objektů, které jsou vzájemně propojeny do jednoho celku, ale zároveň se jednotlivé provozy neruší z hlediska zvuku, otřesům, pohybu pracovníků vinařství a návštěvníků. Vinařství je situováno kolmo k ulici Městečko, tato komunikace slouží, jako příjezdová a zásobovací komunikace. Objekty jsou navrženy tak, aby nejlépe vyhovovaly danému provozu a funkci.
This Bachelor thesis is based on formerly elaborated study in the subject AG32, which has been further elaborated to the level of documentation for a building permit and documentation for a construction execution. The topic of the thesis was to design a production hall, accommodation, administration, wine sales and a detached house. The new Prokeš winery is to be situated in the town of Velké Němčice, north-west from the centre of town in Městečko street. The parcel of land is bounded from the south by a road, from the north by a field, from the east it is adjacent to a field path and from the west to old garages. The land is owned by Mr Kamil Prokeš, it is an irregular shape with an area of 2,536.06 m. More than 1/3 of the land is crossed by the VN 22 kV air line. Functional content of the construction is a wine production, guests accommodation, administration, wine sales and housing for the winery owners. The main idea of the design was to build a construction, which would meet all the operation requirements as well as the owner requirements. The winery consists of 3 objects that are mutually connected into one unit, however, the individual plants are not disturbed by the others in terms of sound, vibrations, movements of winery workers and visitors. The winery is situated perpendicularly to Městečko street. This road is used as an access and supply road. The objects are designed in a way which accommodates the operation and function.
Description
Citation
TALLMAYER, D. VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - místopředseda, MgA. Václav Kočí, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Dominik Tallmayer seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO