Polyfunkční dům Brno, Mlýnská

Abstract
Tato bakalářská práce zpracovává dokumentaci pro stavební povolení a část dokumentace pro provedení stavby vypracované na základě architektonické studie z roku 2017 v Ateliéru architektonické tvorby AG034. Práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu na ulici Mlýnská v Brně. Ulice Mlýnská se nachází v městské čtvrti Trnitá, v bezprostřední blízkosti historického centra, v oblasti, která je dnes mimořádně atraktivní pro developery jelikož v současnosti prochází velkým rozvojem a má značný potenciál (novostavby komplexů Vlněna Office Park nebo Ponvka). Pozemek, na kterém je stavba navržena, se sestává z parcel 27/1-10 a 40/1, které jsou v současnosti majetkem společnosti Rezidence PONÁVKA s.r.o.. Pozemek neleží v žádném chráněném pásmu. Navržený objekt obsahuje funkce bydlení, komerční, administrativní a vzdělávací. Zvláštní váhu zde má funkce vzdělávací, kdy objekt zastřešuje kavárnu s knihkupectvím a studovnou v přízemním podlaží a co-workingové centrum s konferenčním sálem v 2. a 3. nadzemním podlaží. Tyto provozy odkazují na osoby Františka Šujana a Heinricha Pestalozziho, po kterých je (nebo v minulosti bylo) pojmenováno blízké náměstí, a kteří se ve své době oba zasadili o zvýšení vzdělanosti. Stavba by měla pomoct v rozvoji této části města a soustředit se o rozvoj inteligence.
The subject of this bachelor thesis is the planning permission documentation and an extract from the project execution plan based on my previous studio work in the course of AG034 back in 2017. The work deals with a design of a condominium in Mlynska street, Brno. Mlynska street in the borough of Trnita is in close proximity to the historic centre. Mlynska street and its surroundings is an area that has become extremely popular with developers, is undergoing a massive renovation and holds a remarkable potential for future (like Vlněna Office Park complex or Ponvka business park). The building lot consists of allotments number 27/1-10 and 40/1, which are currently in possession of the company Rezidence PONÁVKA s.r.o.. The lot is not in any protected zone or area. The design aims at housing, commercial, administrative and educational functions. With a special aspect to the educational function, the building comprises a coffee shop with a bookshop and a study room on the ground floor and co-working centre with a conference hall on the 2nd and 3rd stories. All the educational spaces are inspired by the work of two scholars and education supporters František Šujan and Johann Heinrich Pestalozzi. A nearby square is named after those two men who both fought for education to be available for people of all social classes. The building should help this part of the town to develop fully and raise standards in this part of the town.
Description
Citation
PUCHOLDTOVÁ, L. Polyfunkční dům Brno, Mlýnská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - člen, prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. - člen, Ing. Dušan Hradil - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Lucie Pucholdtová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Polyfunkční dům Brno, Mlýnská~ reagovala uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO