Průmyslová pekárna Herold Brno

Abstract
The aim of this bachelor thesis is to design a new Industrial bakery Herold in Brno in the current location of a brownfield in Horní Heršpice, Brno. The project is based on a study of the Industrial bakery Herold Brno v the subject named AG 035. The aim of this work is a formation of a new architectural and urban concept thanks to which the nowadays unused property is put to use and creates a new pleasant workplace for the employees. In the surrounding areas, mostly heavy industrial buildings and factories can be found. The industrial bakery is used for production of quality pastry, bread, rolls, regular pastry and their distribution Conceptually, the Industrial bakery is based on/linking the production, people and nature. Newly built bakery consists of three masses, which are interconnected by corridors. The whole idea is based on the zoning of Horní Heršpice into two parts of industrial production and residential district. Administrative facilities are represented by the residential district. In addition, the two industrial parts are consisting of production halls and goods despatch. Functional parts are connected by glass corridors. The main element of the property is the continual atrium by which the production halls as well as administrative sections are separated from the storage. The building is single-floored, however, it has different light and construction heights. The mass composition is accompanied by three granaries. The aim is to focus the attention on the nature and to create enjoyable workplace for the members of staff. Therefore, the façade of the building is built with the use of glass façade panels with built-in expanded metal. Thanks to the glass façade a natural shielding is created as well as direct sunlight penetration is prevented. Moreover, a pleasant light dispersion is achieved. The structure creates the impression of a closed structure that reflects its surroundings and the urban green areas. In addition, the big mass construction is
Cieľom Bakalárskej práce je návrh novej Priemyselnej pekárne spoločnosti Herold v Brne na mieste dnešného brownfieldu v Horních Heršpicích-Brno. Projekt vychádza z navrhnutej štúdie Priemyselnej pekárne Herold Brno v predmete AG 035 Ateliér výrobné stavby. Cieľom tejto práce je vytvorenie novej architektonickej a urbanistickej koncepcie, ktorá využije dnes nevyužívaný pozemok a vytvorí nový príjemný pracovný priestor pre zamestnancov. V okolí sa nachádzajú prevažne priemyselné haly a závody. Priemyselná pekáreň je určená na výrobu kvalitných pekárenských výrobkov, chleba, rožkov, bežného pečiva a ich exportu. Konceptuálne je Priemyselná pekáreň založená na prepojení výroby, ľudí a prírody. Novo vybudovaná pekáreň sa skladá z 3 objemov, ktoré sú spojené koridormi. Celá idea vychádza z členenia Horní Heršpíc na dve časti priemyselnej výroby a obytnú časť. Obytná časť reprezentuje administratívne zázemie a dve priemyselné časti odkazujú na výrobné haly a expedíciu. Funkčné časti sú spojené presklenými koridormi. Hlavným prvkom objektu je kontinuálne átrium, ktoré rozdeľuje výrobné haly a tiež administratívu od skladovej časti. Celý objekt je jednopodlažný, avšak s rozdielnymi svetlými a konštrukčnými výškami. Kompozíciu hmôt dotvárajú 3 múčne silá. Celý zámerom bolo upriamenie pozornosti na prírodu a vytvorenie príjemného prostredia pre zamestnancov, preto je fasádne celý areál riešený použitím sklenených fasádnych panelov so zabudovanou plechovou mrežovinou. Vytvára prirodzené tienenie počas letných dní a nedovoľuje prenikaniu priamych slnečných lúčov. Vytvára tak veľmi príjemné rozptýlené svetlo. Z exteriéru pôsobí celý objekt uzavreto a odráža okolie a navrhnutú zeleň a tak začleňuje lepšie pomerne veľkú hmotu do mierne klesajúceho kopca. Avšak naopak počas večera sa pekáreň celá rozsvieti a je priehľadná. Zmyslom a zámerom bolo vytvorenie ucelenej a dobre fungujúcej stavby, ktorej provozy sú vzájomne prepojené. Náväznosť výrobných procesov bolo jedným z najdô
Description
Citation
KORPÁŠOVÁ, N. Průmyslová pekárna Herold Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Ing.arch. Miloš Klement - předseda, doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. - místopředseda, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - tajemník, Ing. arch Jakub Kotek - člen, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Natália Korpášová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Průmyslová pekárna Herold Brno~ reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO