Polyfunkční dům Brno - Líšeň

Abstract
Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl zpracováván v rámci předmětu AG035. Náplní této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace ke studii novostavby polyfunkčního domu. Studovaný objekt, novostavba s polyfunkčním využitím, je součástí města Brna nacházející se v městské části Líšeň. Součástí projektu není pouze samostatný architektonický objekt, ale také řešení okolního prostředí. V bakalářské práci je zohledněno umístění parcely ve svažitém terénu či orientace v rámci světových stran. Polyfunkční dům této bakalářské práce je koncipován jako dům nabízející nejrůznější možnosti zdravotní péče – „Dům zdraví“. Nachází se zde ordinace lékařů, stomatologů, laboratoř stomatologie či lékárna. Jsou zde také komerční prostory, relaxační a cvičební místnosti nebo kavárna. Objekt je čtyřpodlažní, sestávající se ze dvou podzemních a dvou nadzemních podlaží. Podzemní podlaží jsou určena pro parkovací stání zaměstnanců a návštěvníků objektu. Dále se zde nachází technická místnost budovy. Nadzemní podlaží slouží k poskytování zdravotní péče a ke komerčním účelům. V obou nadzemních podlažích je umístěno hygienické zázemí budovy. Celá budova je řešena bezbariérově. Vzhledem k umístění parcely a terénnímu převýšení 6 metrů je přístup do budovy zajištěn pomocí lávky. Vjezd do garáží je umožněn po šikmé rampě vedoucí kolem budovy. Zajímavostí je předsazená fasáda, vyhotovená z podélných a příčných dřevěných lamel. Součástí této fasády jsou také otočné dřevěné lamely sloužící jako systém otočných žaluzií k regulaci průchodu slunečního světla do budovy. Bakalářská práce se věnuje regulačním systémům, regulaci tepla a světla, i návrhem extenzivní vegetační střechy se světlíkem.
Bachelors work comes from an atelier project that was worked out during the subject AG035. The content of this Bachelors work is to work out the project documentation for the study of new building multifunctional house. Studied object, new building with polyfunctional use, is part of the city Brno, occurred in the city quarter Líšeň. Part of the project is not only the architectonic object itself but also the solution for its environment. In the Bachelors work is taken into account the placing of the parcel onsteep land or orientation of the house within the frame of cardinal directions. The multifunctional building of this Bachelors work is drawn as a house offering various possibilities of health care – „Health house“. There is situated medical surgery, dental surgery, laboratory or pharmacy. But there is also a commercial space for relaxation or exercise rooms and a coffee room. The object has four floors, two underground floors and two overground floors. The underground floors offer parking of employees and visitors and the technical room is also situated there. The overground floors offer health care and commercial usage. Both overground floors have sanitation provisions and the whole building is barrier free. Concerning the placement of the parcel on a 6 meter landfall, entrance to the building will be possible with the help of a bridge. A ramp placed around the building provides access to the garage. A remarkable feature is the double-skin facade made from lengthwise and crosswise lamellas. Part of this double-skin facade is made of rotatable wooden lamellas, used as a system of rotatable blinds which allows sunlight passing into the building. The Bachelors work addresses the regulation systems, heat and light regulation and the design of an extensive vegetative roof with a skylight.
Description
Citation
BUŠINOVÁ, E. Polyfunkční dům Brno - Líšeň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - místopředseda, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Ladislava Foretníková - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Eva Bušinová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Polyfunkční dům Brno - Líšeň~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO