2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Štěpánek, Martin; Kopáčik, Gabriel; Urbášková, Hana; Suchánek, Radek
  Specializace a koncentrace lidských činností je fenomén, který provází vývoj lidského osídlení od samotného počátku. Zatímco v jiných vědeckých oborech je důkladně probraným tématem, vztah specializace, urbanismu a architektury je zanedbáván. Přesto jde o vliv zcela zásadní a vývoj sídelní struktury do velké míry určující. Správně pochopený princip vlivu specializace a koncentrace na vývoj sídel nabízí pochopení historických souvislostí a usnadňuje orientaci v současném dění.
 • Item
  Rodinný dům v Československu po roce 1945
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Dočekalová Klimešová, Lenka; Šlapeta, Vladimír; Hrubý, Jan; Bacová, Andrea
  Hlavní část dizertační práce analyzuje formu řadové zástavby v Československu v rozsahu let 1945-1990. Hledá její původní kořeny, nové principy jejího utváření a charakteristické typy. Záměrem bylo najít odpověď na otázku, kde spočívají její hodnoty, neboť státem plně řízená typizace negativně ovlivnila podobu průměrného řadového domu. Otázka hledání kvalit přibližuje předválečný vývoj řadových forem a zkoumá paralely mezi soubory soudobými a sedmdesátých let. Problematika je zasazena do širší-ho rámce bytové politiky státu a jejího vlivu na charakter nové zástavby. Práce se především soustřeďuje na období sedmdesátých let, kdy výstavba ro-dinného bydlení vrcholila. Stěžejní část analyzuje tři vybrané soubory řadových domů ze sedmdesátých let. Přitom vychází ze studia dostupné projektové dokumentace, kterou zpřístupnily archivy stavebních úřadů. Vybrané soubory jsou posuzovány z hlediska utváření veřejného prostoru a nových typů řadových domů. Práce upozorňuje na rozmanitost typologické formy řadových domů tohoto období. Poslední část je věnována charakteristice řadových domů postavených po roce 1990. Práce shrnuje příčiny vzniku negativních jevů v příměstských lokalitách a na příkladu typových řadových domů ukazuje jejich proměnu. Na několika vybraných soubo-rech analyzuje nové přístupy v urbanistickém zastavění rodinných domů. V souvislosti s novými koncepcemi zkoumá charakter veřejného prostoru a užité typy řadových domů. Závěr práce shrnuje proměnu řadového domu a jeho urbanistického zastavění od roku 1945 až po současnost a navrhuje další oblasti a problémy vhodné ke zkoumání. V příloze jsou dokumentovány urbanistické studie tří vybraných souborů ze sedmdesátých let, které dosud nebyly publikovány. Součást přílohy tvoří grafy, které hodnotí rozsah rodinné zástavby k bytové zástavbě, v rámci jednotlivých časových úseků od roku 1945 až po současnost.
 • Item
  Iontové mikroklima budov v architektonickém návrhu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Holopírková, Lucie; Meixner, Miloslav; Urbášková, Hana; Eyer, David
  Jednou ze základních priorit naší společnosti je stálé zvyšování kvality života. Součástí nových trendů a technologií je snaha o optimalizaci všech faktorů působících na každého jednotlivce v budovách doma i v pracovním prostředí. Moderní technologie stále častěji nacházejí inspirace v tradičních materiálech a principech architektonického navrhování. Již při architektonickém návrhu budovy je možné mikroklima budovy značně ovlivnit vhodným výběrem použitých materiálů povrchů, způsobem větrání a také výběrem konstrukcí, které ovlivňují přirozené elektromagnetické pole země. A především výběrem lokality, kde se budova nachází. V této práci se zaměřuji na iontové mikroklima, které může být indikátorem zdravého prostředí a mít zásadní vliv na zdraví a psychickou pohodu člověka. Touto prací bych ráda přispěla k zdravému a harmonickému bydlení a navrhování budov s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.
 • Item
  Možnosti zahradnické produkce v urbánních ladech a veřejných prostorách postindustriálního města
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Adamková, Jana; Havliš, Karel; Löw, Jiří; Štěpánková,, Roberta
  Obraz postindustriálneho mesta tvorí základná osnova verejných priestranstiev (ulice, námestia, parky, nábrežia) spoločne so širokým spektrom ďalších, často nedostatočne využitých verejných a poloverejných priestorov, ako aj dlhodobo nevyužívaných plôch urbánnych úhorov. Predmetom tejto práce je výskum rozličných foriem mestského záhradničenia a ich optimálnych priestorových, prevádzkových a funkčných parametrov v kontexte urbanizmu a územného plánovania, s cieľom aplikovať ich v rámci nevyužívaných mestských priestorov. Na základe prípadových štúdií zahrnutých do výskumu je vyhodnocovaná úspešnosť situovania jednotlivých plôch v rozličných typoch verejných priestorov a urbánnych úhorov a vytvorené odporúčania pre plánovaciu prax. Výsledky práce ukazujú, že plochy s možnosťami záhradníckej produkcie sú vhodným riešením na dočasné aj dlhodobé využitie nedostatočne využívaných mestských priestorov s množstvom benefitov v spoločenských, sociálnych, ekonomických a ekologických oblastiach.