Parní turbína

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh a termodynamický výpočet parní kondenzační turbíny o zadaných parametrech v provedení s jedním regulovaným odběrem. Zadané parametry jsou maximální hmotnostní průtok páry do turbíny 90 t/h, teplota admisní páry 440,0 °C, tlak admisní páry 38,0 bar(a), tlak v regulovaném odběru 13,0 bar(a), hmotnostní průtok RO 0,0-40,0 t/h, teplota odplynění 105,0 °C a teplota chladící vody 25,0 °C. Navržená parní turbína pracuje v Rankin-Clausiově cyklu s vodním kondenzátorem, nízkotlakou regenerací, napájecí nádrží a kotlem. V poslední kapitole je vykreslena spotřební charakteristika této parní turbíny. Turbína byla navržena s přetlakovým lopatkováním řadových stupňů a s dvěma regulačními stupni v provedení A-kolo. Výsledné parametry parní turbíny jsou svorkový výkon 21,7 kW, vnitřní termodynamická účinnost 85,1 % a reheat factor 1,048.
The aim of this diploma thesis is a design and thermodynamical calculation of a steam condensing turbine with one controlled steam extraction and assigned technical specifications. Technical specifications are turbine inlet temperature 440,0 °C, pressure of inlet steam 38,0 bar(a), pressure in controlled steam extraction 13,0 bar(a), mass flow rate of steam in controlled steam exraction 0,0-40 t/h, temperature in deaerator 105,0 °C and temperature of cooling water in condenser 25,0 °C. Designed steam turbine works in a Rankine-Clausius cycle with a water-cooled condenser, system of low-pressure feed water heater, feed water tank with deaerator and steam boiler. Turbine was designed with regular turbine stages with reaction type of blading and with two regulation stages with impulse blading. An extraction turbine map of the steam turbine is shown in the last chapter of this work. Final parameters of steam turbine are power of 21,7 kW, internal efficiency of turbine 85,1 % and reheat factor 1,048.
Description
Citation
ONDRŮJ, J. Parní turbína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Kundera (člen) Ing. Stanislav Kubiš, CSc. (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Pavel Sedlák (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Prezentace zadání, cílů a výsledků diplomové práce: Tepelné schéma zapojení parní turbíny, zapojení odběrů a tlakových stavů. návrh průtočného kanálu. průběh tlakových čísel v jednotlivých stupních, průběhy stupňů reakce. Průběh obvodové účinnosti, charakteristiky průtokové části a provozní charakteristiky. Shrnutí provozních parametrů. Seznámení s posudky vedoucího a oponenta. Otázky oponenta: 1. Popište důvody volby otáček rotoru 5000 ot/min. - zodpovězeno 2. Popis tlakového čísla a jeho vyjáření v grafu. - zodpovězeno Otázky k diskusi k DP: 1. Volba maximálního napětí s ohledem na místo lopatky. 2. Zohlednění vůlí s bandáží a bez bandáže. 3. Odstředivé napětí - zohlednění redukovaného napětí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO