Komplexní urbanistická analýza ulice Obchodná v Bratislavě s teoretickou vizí rozvojového potenciálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této práce je vytvořit komplexní urbanistickou analýzu ulice Obchodná v centru Bratislavy, identifikovat klíčové problémy a navrhnout koncept jejich řešení. Zaměřuje se jednak na oblast všeobecné analýzy podkladů a územně plánovací dokumentace a jednak na analýzu veřejného prostoru. Pro sběr dat byla zvolena kombinace dálkového zkoumání a terénního průzkumu. Získané poznatky byly přehledně zpracovány a vyhodnoceny. Na základě zpracované SWOT analýzy byly identifikovány nejzávažnější problémy a navrhnuto jejich řešení. Tato řešení spočívají převážně v malých a snadných úpravách, které mohou pomoci naplnit velký potenciál ulice Obchodná a jejího veřejného prostoru.
This thesis aims to create a complex urban analysis of the Obchodna street in the Bratislava city centre. It aims to identify the key problems and provide a conceptual solution for them as well. It focuses on general background analysis and planning documentation, as well as an analysis of the public space. A combination of distant and field research was used to gather the necessary data. All gathered data was subsequently processed and evaluated. Key problems and their solutions were defined on the basis of SWOT analysis. These solutions consist mostly of minor and easy changes, which can help to improve the public space in Obchodna and fulfil its potential.
Description
Citation
TICHÝ, J. Komplexní urbanistická analýza ulice Obchodná v Bratislavě s teoretickou vizí rozvojového potenciálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - předseda, doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. - člen, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Student Tichý Jan seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Komplexní urbanistická analýza ulice Obchodná v Bratislavě s teoretickou vizí rozvojového potenciálu~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO