Charakterizace vlastností perovskitových fotovoltaických článků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práce se věnuje problematice fotovoltaických článků na bází perovskitu. V teoretické časti jsou popsány základní vlastnosti struktury perovskitu, jeho složení a použití v solárních článcích. Kromě toho se daná práce tyče základní informace o fotovoltaice a křemíkových solárních panelech. Také je tady představená informace týkající se metod měření fotovoltaických článku, jako jsou impedanční spektroskopie, fotoimpedanční spektroskopie a metoda zatěžovacích křivek. Praktická část Bakalářské práce se zabývá aplikováním měřicích metod popsaných v teoretické časti, stanovením ekvivalentních obvodů a diskuzí ohledně získaných výsledků.
This work deals with photovoltaic cells based on perovskite. The theoretical part describes the basic properties of perovskite structure, its composition and its using in solar cells. In addition, the work provides basic information about photovoltaic and silicon solar panels. Information on photovoltaic cell measurement methods such as impedance spectroscopy, photoimpedance spectroscopy, and load curve method are also presented here. Practical part of the Bachelor work deals with the application of measuring methods described in the theoretical part, the determination of equivalent circuits and discussions about the results obtained.
Description
Citation
SALAUKOU, A. Charakterizace vlastností perovskitových fotovoltaických článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky k obhajobě: 1. Který parametr berete za nejvíce vypovídající, který parametr byl nejvíce citlivý? 2. Perovskit je citlivý na vlhko? Jak jste vzorek proti tomuto jevu ošetřil? 3. V jakých jednotkách je čas na grafech v prezentaci? 4. K čemu jsou dobré dynamické parametry?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO