Simulátor proudového výstupu 0-24mA s mikrokontrolérem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu velmi přesného simulátoru proudového výstupu 0-24 mA s mikrokontrolerem s rozlišením 0,001 mA. V práci se postupně zabývám prů-zkumem trhu s obdobnými zařízeními, teorií a dále pak návrhem koncepce celého systé-mu, vytipováním použitých součástek a zhodnocením jejich vhodnosti. Navrhuji zde schéma zapojení a desku plošných spojů, kterou pak následně vyrobím a osadím. Pro výsledný přístroj navrhuji a vyrábím krabičku, která tak vhodně doplní a sjednotí celý systém. Celý přístroj oživím, naprogramuji a otestuji jeho funkčnost.
This bachelor thesis deals with design of very accurate current output simulator 0-24 mA with microcontroller with resolution 0.001 mA. In the thesis I deal with the market re-search with similar devices, theory and then with the conception of the whole system concept, with the identification of used components and with the evaluation of their suitability. I propose here a circuit diagram and a printed circuit board, which I then produce and install. For the resulting device I design and produce a box that will suita-bly complement and unify the entire system. I will revive the whole device, program it and test its functionality.
Description
Citation
MAČIŠÁKOVÁ, K. Simulátor proudového výstupu 0-24mA s mikrokontrolérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Otázky k obhajobě: Schéma s DAC převodníkem - nechybí tam něco? Jaké parametry může mít zátěž? Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO