B + B BARCELONA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Čtyřleté a osmileté gymnázium se nachází v centru spanělského města Barcelony v místě velmi dobře přístupném městskou dopravou. Gymnázium je v přímé návaznosti na důležitou dopravní a kulturní tepnu města-barcelonskou diagonálu, ke které se obrací a váže jak místně tak i koncepčně a otvírá k ní prostor hlavního vstupu a veřejného vnitřního nádvoří. Rozpínající se nová zástavba s administrativním využitím stojí v konkurenci stávajícímu industriánímu charakteru s množstvím výrobních objektů a vytváří v místě jisté napětí. Stavba nového gymnazia výrazně ovlivní dané místo a přinese tak do této industriální čtvrti novou funkci. Celá čtvrt prochází obnovou a novostavba gymnázia ji výrazně podpoří. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Stavba půdorysně kopíruje historickou zástavbu v plánu „cerda“, snaží se reagovat na chaos uvnitř bloků a rozpínající se moderní svět a tvarově ji tak očistit a zjednodušit. Tak jako jednotlivé bloky tvoří mozaiku plánu cerda tak i škola jako celek skýtá řadu aktivit s bohatou strukturou uvnitř a funguje tak na podobném principu. Vztah „celku a části“ , tvarové osvobození a důraz na sílu jedné hmoty aniž by byla narušena návaznost na celek, město, je konceptem, na kterém je tento projekt založen.
Four-and eight-year high school located in the heart of the Spanish city of Barcelona in place very easily accessible by public transport. Gymnasium is a direct result of an important transportation and cultural center of the city-Barcelona Diagonal, which turns on and binds both locally as well as conceptually and opens up to her room entrance and public inner courtyard. Expanding with new housing with the use of administrative costs in the current competition industriánímu character with a lot of production facilities and produces at a certain tension. Construction of a new high school significantly affects the position and will do so within the industrial district of the new feature. Whole quarter is undergoing rehabilitation and new construction of school it will enhance significantly. Architectural design Building footprint follows the historic buildings in the plan, "Cerda, trying to respond to the chaos inside the blocks and expanding modern world and shape it as clean and simple. Just as individual blocks form a mosaic plan Cerda and school as a whole offers a range of activities with a rich structure inside and works on similar principles. Relationship "and the whole" liberation shape and emphasis on the strength of a material without impairing the continuity of the whole city is a concept on which this project is based
Description
Citation
LÁTALOVÁ, L. B + B BARCELONA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Gustav Křivinka (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Diplomantka prezentovala svůj projekt, zodpověděla otázky a připomínky opnenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO