Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny

Abstract
V předložené disertační práci je uveden přehled současného stavu řešené problematiky s upřesněním zařazení Forenzní ekotechniky: les a dřeviny do systému forenzních věd ve světě a její popis jako součást speciálních metod soudního inženýrství. Výsledky se zaměřují na návrh standardizovaných a harmonizovaných postupů podle typů znaleckých posudků. Jako další ze stěžejních výsledků práce jsou uvedeny navržené funkční biometrické parametry pro ohodnocování dřevin v rámci Funkční diagnostiky Metody kontaktního ohodnocování rostlinstva (Contact Flora Assessment – „CFA“). Aplikace některých způsobů měření a vybraných funkčních biometrických parametrů jsou uvedeny na příkladech vlastního měření ve vybraných porostech buku lesního v Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny a v Chřibech. Jako obecný doplněk využitelný ve Forenzní ekotechnice: les a dřeviny jsou uvedeny limity Funkční diagnostiky. V další řadě práce obsahuje diskuzi k navrženým standardům a výsledkům vlastního měření. Práce je uzavřena shrnutím výsledků a jejím přínosem.
In the presented thesis is an overview of the current state solved the problem, specifying the inclusion of Forensic Ecotechnique: forest and trees into the forensic sciences in the world and its description as part of special methods of forensic engineering. The results focus on the design of standardized and harmonized processes according to the type of expert opinions. As another of the key results of the work are designed functional biometric parameters for evaluating trees in the functional diagnosis of Methods of contact flora assessment (“CFA”). Application of some methods of measurement and selected functional biometric parameters are listed in the examples in the measurement of selected forest stands of beech in the National Nature Reserve Voděradské bučiny and in Chřiby hills. As a general supplement usable in Forensic ecotechnique: forest and trees are given the limits for functional diagnostics. In another series of work includes a discussion on the proposed standards and the measurement results. The work is concluded by summarizing the results and the benefits.
Description
Citation
HOLUŠOVÁ, K. Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (člen) prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. (člen) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen)
Date of acceptance
2012-05-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO