Měřič krevního tlaku

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V mé práci se zabývám metodami užívané pro neinvazivní měření krevního tlaku. Pro realizaci virtuálního měřiče krevního tlaku v prostředí LabVEW jsem zvolil oscilometrickou metodu. Algoritmus určení systolického a diastolického tlaku vychází z poměrně snadné detekce maximální amplitudy oscilace (tento okamžik odpovídá střednímu arteriálnímu tlaku), kdy jsou mezní hodnoty v určitém poměru s maximální amplitudou oscilace. V LabVIEW je řešeno načítání signálu z měřící karty a jeho zpracování do podoby vhodné k detekci vrcholu oscilace. Dále jsou v programu dopočteny mezní hodnoty arteriálního tlaku a průměrná tepová frekvence. Propojení virtuálního zařízení se snímačem krevního tlaku Vernier BPS-BTA pak tvoří komplex pro snímání krevního tlaku oscilační metodou
In my master's tehsis I'm dealin with the methods used for non-invasive blood pressure measurement. For realization of a virtual blood pressure meter in LabVEW I have chosen the oscillometric method. Algorithm determining systolic and diastolic blood pressure is based on the relatively easy detection of maximum amplitude oscillations (corresponds with a mean arterial pressure), when thelimiting valuesof blood pressure are in a specific ratio with a maximum amplitude of oscillation. In LabVIEW was solved loading of signal from the measure card and processing pressure curve into a form suitable for the detection of the peak oscillations. The program calculates the limits of arterial pressure and mean heart rate too. Linking the virtual device with the blood pressure sensor Vernier BPS-BTA then makes up komplex for capturing the blood pressure via oscillatory method.
Description
Citation
PRŮDEK, C. Měřič krevního tlaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (místopředseda) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) Ing. Martin Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Jehlička, CSc. (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázku položil doc. Kozumplík na téma určení systolického a diastolického tlaku. Student odpověděl. Otázku položil Ing. Jehlička na téma oscilace v signálu. Student reagoval na návrhy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO