Problematika požadavků orgánů činných v trestním řízení na znaleckou expertízu ve vztahu k možnostem soudních znalců

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Autor hodnotí odborná stanoviska a znalecké posudky považované za jeden z nejdůležitějších důkazních prostředků v trestním řízení, zejména zaměřené na vyšetřování dopravních nehod. Obecné závěry, ke kterým autor dospěl, jsou však použitelné v obecné rovině znaleckého zkoumání a dokazování. Hlavní kapitoly se zabývají systémovými předpoklady práce odborníka znalce a jeho propojením v trestním řízení, přičemž zdůrazňuje kompetence a míru zapojení odborníků v průběhu některých procesních úkonů, zejména odborné působení znalců na místě činu. Navíc je předmětem diskuze přesnost a možné využití počítačové techniky a principy její aplikace při zpracování znaleckých posudků a jejich aplikaci v praxi. V nezbytném rozsahu jsou řešena i teoretická a technická témata související s identifikací objektu a pravděpodobnost závěrů (stochastická identifikace) stanovených znalcem a odborných názorů obecně. Téma a rozsah článku je výsledkem komplexního studia problematiky znaleckého dokazování, včetně sporných právně technických otázek souvisejících s postavením znalce v trestním řízení. Tato práce, i když je zpracována právníkem, představuje vyvážené právně-technické hledisko na meze a kompetence znalce v trestním řízení a přináší jak teoretické, tak i praktické závěry, které lze v praxi využít.
The author assesses professional opinions and expert opinions considered to be one of the most important evidence in criminal proceedings, particularly with a view to investigating traffic accidents. However, the general conclusions reached by the author are applicable to the general level of expert examination and proving. The main chapters deal with the systemic prerequisites for the expert‘s work and its interconnection in criminal proceedings, highlighting the competences and the degree of involvement of experts during certain procedural steps, in particular the expertise of experts at the crime scene. In addition, the subject of discussion is the accuracy and possible use of computer technology and principles of its application in the processing of expert opinions and their application in practice. To the extent necessary, the theoretical and technical themes related to object identification and probability of conclusions (stochastic identification) determined by expert and expert opinions in general. The topic and scope of the article is the result of a comprehensive study of the issue of expert evidence, including disputed legal and technical issues related to the status of an expert in criminal proceedings. This work, even if it is done by a lawyer, represents a balanced legal and technical aspect on the limits and competencies of an expert in criminal proceedings and brings both the theoretical and practical conclusions that can be used in practice.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2017. vol. 28, č. 4, s. 160-168. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO