Kybernetická bezpečnost jako součást kyberprostoru moderní znalostní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané možnosti kybernetické bezpečnosti z pohledu systémové integrace útoků a obrany. Vše především z nového pohledu aktuálního kyberprostoru uvedeného v Kybernetickém zákonu a aplikacích Agentury pro kybernetickou bezpečnost a také spolupracujících podniků v této oblasti. Cílem příspěvku je především upozornit odborníky na nepochopení veřejnosti v oblasti modelování moderního řízení systémů a sdělování informace v živých a neživých organismech. Dále na možné a nové užití kybernetického prostoru při modelování kybernetických útoků a vytváření modelových variant obrany objektů. Moderním přístupem je vyjádření prostorů systémově vymezených aktivit. V tomto příspěvku je to možnost další identifikace kybernetických útoků v sektoru daném kyberprostorem. Dále tvorby odolných a později inteligentních prostředků aplikované bezpečnostní kybernetiky.
The paper briefly mentions some selected options of cyber security from the perspective of system integration of attacks and defence. Everything primarily from a new perspective of current cyberspace mentioned in Cyber law and applications of Agency for cyber security and also cooperating companies in this field. This paper aims primarily to draw experts’ attention to the public misunderstanding in field of modelling modern management systems of information communicating in living and non-living organisms. Furthermore, to possible and new use of cyberspace for modelling cyber attacks and creating model variants of objects’ defence. Modern approach is the expression of space systemically defined activities. In this paper, it is possibility of further identification of cyber attacks in a sector given by cyberspace. Also, the creation of durable and later on intelligent means of applied safety cybernetics.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2017. vol. 28, č. 2-3, s. 111-115. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO