Kulturně společenské centrum u brněnské přehrady - architektonická studie objektů pro kulturně společenské i sportovní akce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
NÁVRH KULTÚRNO SPOLOČENSKÉHO CENTRA JE SITUOVANÝ V ČASTI KOZIA HÔRKA (ZNÁME MESTSKÉ KÚPALISKO). VO SVOJ PROSPECH VYUŽÍVA PRÍRODNÚ SCENÉRIU A POKOJNÚ ATMOSFÉRU TOHTO MIESTA. DO DEJA PREDSTAVENIA SA VNÁŠA ODKAZ V PODOBE TELESA PRIEHRADY. FUNKCIA CENTRA JE ROZDELENÁ NA MENŠIE CELKY POROZMIESTŇOVANÉ V ÚZEMÍ KOZIA HÔRKA. ORIENTÁCIA OBJEKTOV VYCHÁDZA NAJMÄ Z MIESTNYCH PRÍRODNÝCH PODNETOV. AREÁL JE MULTIFUNKČNE KONCIPOVANÝ, RÁTA SA S VIACERÝMI DRUHMI KULTÚRNO-ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ. PRIČOM PRIMÁRNA FUNKCIA KÚPALISKA JE ZACHOVANÁ A DOPLNENÁ PRE VYŠŠÍ KOMFORT OBYVATEĽOV. ARCHITEKTÚRA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV VYCHÁDZA Z MYŠLIENKY PLÁVAJÚCEHO LISTA NA VODNEJ HLADINE A TELESA PRIEHRADY. OBJEKTY ŠTYLIZOVANE ZNÁZORŇUJÚ TÚTO IDEU. NÁVRH VYUŽÍVA HMOTOVÚ HRU ORGANICKÝCH A PRÍSNE ORTOGONÁLNYCH TVAROV. DVA VZÁJOMNÉ PROTIKLADY, MEDZI SEBOU ÚZKO PREPOJENÝCH. OBJEKTY JEMNE A S REŠPEKTOM ZASAHUJÚ DO PROSTREDIA UŽ TAK DOSŤ POZNAČENÉHO ČLOVEKOM. JEDNODUCHOSŤ V POUŽITÝCH MATERIÁLOCH (SKLO, OCEĽ, DREVO) DODÁVA PREHĽADNOSŤ A ČISTOTU CELKOVÉMU RIEŠENIU.
The design of cultural centre is situated in part Kozia Hôrka( well-known city swimming pool), in its advantage takes natural scenery and calm atmosphere of place. Into action of performance brings a message in form of body of reservoir, function of centre is divided into small parts placed in area Kozia Hôrka. Orientation of objects comes mainly from local natural ispirations. Complex is multifunctional in concept, counts with several sorts of culture - sports events. Whereby the main function of swimming pool is preserved and added for higher comfort of inhabitants. Architecture of objects comes from idea of floating leaf on water level and body of reservoir. Objects stylizely illustrate this idea. The design takes the game of solids of organic and strictly ortogonal shapes. Two mutual opposites, in interaction. Objects smoothy and with respect encroach the environment, which is enough marked by human. Simplicity in used materials ( glass, steel, wood ) give transparency and purity to whole solution.
Description
Keywords
RIEKA SVRATKA ZÁSOBUJE BRNENSKÚ VODNÚ NÁDRŽ. RIEKA, KTORÁ OD DÁVNYCH ČIAS ZANECHÁVA ZA SEBOU STOPU, VYRYTÚ DO SKALNÉHO MASÍVU, KRÁSNEHO PRÍRODNÉHO PROSTREDIA MORAVSKÝCH LESOV. RIEKA, KTORÁ ZAČÍNA PÚŤ V ŽDIARSKYCH VRCHOCH, PRECHÁDZA CELÝM KRAJOM MORAVY A ÚSTI DO VODNEJ NÁDRŽI NOVÉ MLÝNY. NÁZOV SVRATKA POCHÁDZA ZO STAROČESKÉHO SLOVA, SWORTI, ČO ZNAMENÁ VINÚŤ SA. JE TO ODKAZ, KTORÝ TU OSTAL V PODOBE MENA PREROZPRÁVANÉHO NIEKOĽKO GENERÁCIÍ. RIEKA AKO DELIACA HISTORICKÁ HRANICA ČIECH A MORAVY. ZÁROVEŇ JE SPOJNICOU ZAČIATKU A KONCA, BODU A A B. RIEKA AKO NOSITEĽ INFORMÁCII, ODKAZOV SÚČASNÝCH A DÁVNEJ MINULOSTI. RIEKA, KTOROU SA NAPĹŇA VODNÁ HLADINA PRIEHRADY. ZÁSOBÁREŇ VODY, ENERGIE PRE BRNO A BLÍZKE OKOLIE. JE TO VEĽKÁ KNIHA PLNÁ PRÍBEHOV, VÝPOVEDÍ, LISTOV NESÚCICH SA HLADINOU RIEKY. LISTOV POPÍSANÝCH HISTÓRIOU ČO ZAČALI SVOJU PÚŤ NEVEDNO KDE, NO SVRATKOU PRIPLÁVAJÚ DOMOV DO PRIEHRADY. JEJ PRÍBEH ZAČÍNA V ROKOCH 1936-40. OBDOBIE, KTORÉ SA TAK HLBOKO VRYLO DO SPOMIENOK. PRIEHRADA AKO SPOMIENKA NA HRÁZNEHO ŠIKULU, KTORÝ SVOJÍM HRDINSKÝM KONANÍM ZABRÁNIL DEŠTRUKCII HRÁDZE A TAK NÁSLEDNEJ ZDRVUJÚCEJ POTOPE BRNA. PRIEHRADA, ZBERATEĽ VŠETKÉHO ČO JEJ RIEKA NA SVOJICH PLECIACH PRIPLAVÍ. NÁVRH ČERPÁ Z TÝCHTO SLOV, INŠPIRUJE SA NIMI. LIST JE POSOLSTVO. RIEKA JEHO NOSITEĽOM A PRIEHRADA JE ARCHÍVOM., The River Svratka is stocking the Brno´s water reservoir. The River, that from ancient times leaves a legacy behind, engraved inzo rock massif, the beautiful environment of Moravian forests. The River, which starts a pilgrimate in Zdiarska Hills, runs through entire region of Morava and flows into a water reservoir Nove Mlyny. The name Svratka comes from old Czech word "Sworti", what means to twirl. It is a message, which remained here as image of name translated into several generations. The River as a split historical limit of Czech and Moravia. At the same time is a junction between the beginning and the end, the point A and B. The River as holder of information, messages current and of old history. The River, which is filled the water level of reservoir. Resource of water, energy for Brno and closed surrounding. It is a huge book full of stories, answers. Leafs sweeping on the level of water, leafs described by history, which started their way, no one knows where, but by Svratka they reach home into reservoir. Her story begun in years 1936 - 40. A period, which deeply graved on mind, water reservoir as a memory of Hrazn Sikula, who with heroic action stopped a destruction of reservoir and consequential overwhelming flood of Brno. Reservoir, collector of everything, what river brings on its shoulders design takes from these words, inspire by them. Letter as a message, river as a holder and reservoir as a archive.
Citation
ŠMIHULA, M. Kulturně společenské centrum u brněnské přehrady - architektonická studie objektů pro kulturně společenské i sportovní akce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Viera Lichardová, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Pavla Čechová, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Student představil svoj diplomovou práci, reagoval na dotazy komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO