Bezpečnostní výbava pro motorkáře

Abstract
Ve své bakalářské práci jsem řešil problém zjednodušení přenosu a uskladnění motocyklové helmy. Jedná se o helmu pro motocykly nižší kubatury, určené především do městského provozu, u kterých často nebývá dostatečný úschovný prostor pro uložení přilby při opuštění motocyklu. Toto téma jsem si vybral proto, že motorky patří mezi mé hlavní zájmy, a vím, jak je nepříjemné pohybovat se po městě, škole či práci neustále s přilbou v ruce, jelikož se nevleze do batohu ani standardní osobní skříňky ve školních šatnách či fabrikách. Helma, kterou jsem vytvořil, při složení zmenší svůj objem přibližně o 40%, a tím velice usnadní přenos a umožní vložení do úložních prostor, skříněk či příručního zavazadla (batoh, kabelka,...), které, jak z vlastních zkušeností vím, motorkáři vozí s sebou. Skelet i polstrování přilby je rozděleno do čtyř částí (horní, dvě boční a zadní), které umožňují složení. Polstrování bočních částí jednoduchým ohybem zaplní vnitřní prostor horního dílu, dále se boční skelet zasune do horní dvouplášťové části a nakonec se poslední zadní část, uchycená ke zbytku přilby panty, ohne dovnitř přilby, čímž zakryje již zmiňované polstrování boků, a tak zabrání jejich poškození. Celé se to zajistí stahovacím páskem, který rovněž slouží k upevnění přílby k hlavě. V rozloženém stavu je vše zajištěno zámky, které propojují zadní části s bočními. Skelet přilby je vytvořen z kevlaru, který kompenzuje přidanou váhu, ale zároveň zachovává dostatečnou pevnost. Díky dvojitému plášti, umožňujícím uschování boků, je pevnost a tím i bezpečnost vetší, než u normální přilby. Tvar helmy je tvořen v jednoduché koncepci a aerodynamickém tvaru. Všechny detaily, prolnutí a extrudování povrchu mají své opodstatnění. V dolní části je materiál rozšířen kvůli zámkům, ve střední části rozšíření slouží proti prolomení vysunutých boků a výstupky na vrchu helmy umožňují chlazení a větrání hlavy. Pro prezentaci bakalářské práce vytvářím neskladatelný model 1:1. Skelet je vytvořen pomocí 3D tisku a následně barevně upraven. Polstrování frézované na CNC stroji z extrudovaného polystyrénu bude doplněno molitanem a potaženo látkou. Štít, chránící oči, bude vakuovaný z bezbarvého plastu.
In my thesis I looked for a solution to simplify the transfer and storage of motorcycle helmet. This is the helmet for smaller motorcycles for city traffic, where isn ´t often the sufficient space for helmet storage after the motorcycle is left. I choose this topic because the motorcycles are one of my main hobbies and I know how unpleasant is to move in the city, school or work always with the helmet in your hand because you cannot put it into your backpack or to the standard personal cabinets at school cloakrooms or in the factories. The helmet which I made will reduce its volume by folding approximately about 40% and it makes easier the transfer and enables putting into the storage space, cabinet or hand luggage /backpack, bag/ - as I know acc. to my experience the bikers carry with them. The skeleton and the helmet cushioning is divided into four parts /upper, two side and back/ which enable the folding. The cushioning of the side parts will fill the inside space of the upper part by simple folding, then the side skeleton will be inserted to the upper two-case part and in the last – back part, fixed to the rest of the helmet by the hinges, will fold into the helmet – it covers the above mentioned cushioning of the sides and so it protects its damage. The whole will be fixed by the tightening bend which is also used for helmet fixing on the head. In the dismanted status is everything saved by the locks which connect the back and side parts. The helmet skeleton was made of kevlar which compensates the added weight and also keeps the sufficient solidness. Because of double case enabling the saving of the side parts, the solidity and also the safeness are bitter then by using of normal helmet. The helmet shape is created in easy concept and aerodynamic shape. All details, blending and surface extrudation have the reason. In the bottom is the material enlarged because of locks , in the middle part the enlargement is used for breaking of hanging sides and the cleats on the outside enable the cooling and head airing. For the thesis presentation I make the model 1:1 which cannot be fold up. The skeleton is made with the help of 3D printing and after that colour treated. The cushioning milled on CNC machine of extrude polystyren will be refilled by soft foam and covered by the cloth. The shield protecting eyes will be vacuumed of colourless plastic.
Description
Citation
VŠIANSKÝ, M. Bezpečnostní výbava pro motorkáře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design
Comittee
doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda) Mgr. Václav Houf (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) Mgr. Dagmar Hejduková (člen) MgA. Markéta Hanzalová (člen) MgA. Matěj Říčný (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO