Numerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětí

Abstract
Disertační práce popisuje možnosti numerického modelování dutinových stropních předpjatých betonových panelů typu SPIROLL. K modelování je použit komerční konečně prvkový program ANSYS 13.0. Důraz je kladen na specifický způsob uložení panelu na pružně poddajné podpoře a rozložení napjatosti v žebrech panelu v uložení. Cílem je prověřit stávající způsob zmonolitnění čel panelů a jeho vliv na únosnost ve smyku pomocí čtyř numerických modelů. Numerické modely jsou porovnány a verifikovány dvěma experimenty. Prvním experimentem je vakuové zatěžování desky z dutinových panelů. Druhým experimentem je smykové zatížené přikládáním zatěžovacích bloků. Jsou ověřeny čtyři způsoby návrhu dutinových panelů. Jedná se o metodu hlavního napětí, návrh dle EN 1992 a EN 1168 a Yangovu metodu přenosů účinků předpětí. Na základě výsledků je navržen způsob uvažování poddajných podpor pro posuzování konstrukcí z dutinových předpjatých panelů.
The doctoral thesis describes the possibilities of numerical modelling of hollow core concrete panels, SPIROLL type. The commercial finite element program ANSYS 13.0 is used for the modelling. The focus is on the specific flexural support of the panel and on the distribution of the shear stresses in the panel ribs near the support. The goal is to valid actually used method for homogenization of the panel’s foreheads and its influence on the shear resistance by using four numerical models. The numerical models are compared and verified with two experiments. The first experiment is vacuum loading on the hollow core slab. Second experiment is about shear loading by applying the loading blocks. Four methods for design of hollow core panels are evaluated. It is the method based on main stresses, design according EN 1992 and EN 1168 and Yang’s method of prestress effects transfer. Based on the results, a method of considering flexural support for the evaluation of hollow core panels is proposed.
Description
Citation
KRŠÍK, J. Numerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2019-01-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO