Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
CERM
Abstract
Knížka je určena studentům magisterských studijních programů ekonomického zaměření. Na začátku studia (obvykle bakalářského) absolvují posluchači jako prerekvizity předměty inženýrská matematika, mikroekonomie, makroekonomie a další. Předmět s názvem Matematická ekonomie, příp. názvem analogickým završuje symbiózu matematiky s ekonomií na magisterském stupni a patří k současnému vzdělávacímu standardu uznávaných ekonomických univerzit. Autor vychází z více než desetiletých zkušeností z výuky tohoto předmětu pro posluchače Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Ekonomové jsou povoláni stále častěji k řešení problémů klíčových pro existenci moderní společnosti. Přesvědči- vost jejich argumentace není dnes již možná bez náležitého teoretického zázemí, závěry ekonomických analýz provedené nepřesvědčivými metodami jsou problematicky použitelné v praxi. Právě matematika poskytuje ekonomům exaktní vyjadřovací prostředky pro zkoumání ekonomických zákonitostí. Významným aspektem je i rostoucí komputerizace, která vyžaduje bezpodmínečně matematickou algoritmizaci. Proto prožívá teoretické pojetí ekonomických disciplin od 70. let minulého století nebývalé prosperity.
Description
Adaptace byla provedena na přání Poradenského centra Alfons, ICV VUT v Brně za účelem zpřístupnění studijní literatury studentům se specifickými potřebami Vysokého učení technického v Brně. Adaptovaný titul je proto součástí fondu Digitální knihovny Ústřední knihovny VUT v Brně a poskytnut třetím stranám smí být pouze se souhlasem Poradenského centra Alfons. Uživatel tohoto dokumentu jej smí využít výhradně pro svou vlastní potřebu a nesmí jej jakkoli množit a dále šířit. Nakládání s adaptovanou studijní literaturou je vázáno dle zákona č. 121/2000 Sb. autorskými právy, jejichž porušení je trestné.
Citation

Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© CERM
DOI
Citace PRO