2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Chování kompozitních jaderných paliv v průběhu normálního provozu jaderného reaktoru a havarijních situací
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Foral, Štěpán; Katovský, Karel; Valach,, Mojmír; Haščík,, Ján
  Tato práce se zabývá oblastí kompozitních jaderných paliv založených na UO2 . V práci je vyjmenováno několik materiálů vhodných jako aditivum ty jsou srovnány z několika různých hledisek. Byla vybrána kombinace UO2 + SiC pro detailní analýzu. Bylo zjištěno, že tato kombinace vykazuje dobré parametry v průběhu normálního provozu. Uvolňování plynných produktů štěpení je nižší společně s tepelně-mechanickým namáháním. Nicméně, je potřeba vyvinout nové modely chování kompozitních paliva. Analýza havárie blízké typu LOCA ukazuje, že palivo UO2 + SiC vykazuje poněkud lepší parametry ve srovnání s UO2 . Centrální teplota je nižší a mechanické namáhání je rovněž nižší. Na druhou stranu, analýza RIA havárie ukázala možné potíže. Například, zvýšená tepelná vodivost byla pravděpodobným důvodem zvýšené maximální teploty pokrytí a umocněné krize varu. Toto zjištění se pravděpodobně týká všech paliv založených UO2 , které mají zvýšenou tepelnou vodivost pomocí dopantů.
 • Item
  Využití a potlačování dvojlomných jevů v optovláknových senzorických aplikacích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Motúz, Rastislav; Drexler, Petr; Hudcová, Lucie; Vlček, Čestmír
  Práce se zabývá problematikou integrálních a distribuovaných optovláknových senzorů elektrického proudu. V oblasti integrálních senzorů je provedena analýza pomocí Jonesova maticového počtu a je zkoumán simultánní vliv indukovaného kruhového a nežádoucího lineárního dvojlomu při použití orto-konjugačního retroreflektoru. Dále je analyzována navržena varianta s konjugační smyčkou, která využívá půlvlnné fázové retardéry. Teoretické závěry jsou potvrzené simulací a experimentálním měřením. Na poli distribuovaných optovláknových senzorů je provedena analýza a simulace pro detekci plazmových proudů v termonukleárních fúzních reaktorech, na bázi techniky POTDR. Pro reaktory kruhového průřezu výbojové vakuové komory je navržen postup pro zlepšení detekce plazmových proudů a pro reaktory divertorového typu je nově navržena a provedena simulace zkoumající vliv šumu detektoru OTDR na přesnost detekce plazmových proudů.
 • Item
  Stochastický kalkulus a jeho aplikace v biomedicínské praxi
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Klimešová, Marie; Baštinec, Jaromír; Růžičková, Miroslava; Dzhalladova, Irada
  V předložené práci je definována stochastická diferenciální rovnice a jsou uvedeny její základní vlastnosti. Stochastické diferenciální rovnice se používají k popisu fyzikálních jevů, které jsou ovlivněny i náhodnými vlivy. Řešením stochastického modelu je náhodný proces. Cílem analýzy náhodných procesů je konstrukce vhodného modelu, který umožní porozumět mechanismům, na jejichž základech jsou generována sledovaná data. Znalost modelu také umožňuje předvídání budoucnosti a je tak možné kontrolovat a optimalizovat činnost daného systému. V práci je nejdříve definován pravděpodobnostní prostor a Wienerův proces. Na tomto základě je definována stochastická diferenciální rovnice a jsou uvedeny její základní vlastnosti. Závěrečná část práce obsahuje příklad ilustrující použití stochastických diferenciálních rovnic v praxi.
 • Item
  NÁVRH OPTOVLÁKNOVÉHO BIOSENZORU SE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZOU V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Křepelka, Pavel; Mikulka, Jan; Jakubec,, Martin; Skládal, Petr
  Práce se zabývá měřením a interpretací NIR spekter bakteriálních buněk a výzkumem biosenzorických technik, využívající tuto analytickou techniku. Je zde rozebrán současný stav vědění v oblasti NIR spektroskopie v mikrobiologii a technologie optovláknových biosenzorů. Z rozboru vyplývá, že NIR je vhodnou technikou pro přímou molekulární analýzu bakterií, která však trpí nízkou citlivostí a nedostatečnou interpretací bakteriálních spekter. V další části práce je uveden teoretický rozbor technik spektrální analýzy a technologie optovláknových senzorů. V praktické části práce jsou představeny experimenty a výzkum vedoucí k odstranění těchto nevýhod NIR spektroskopie v mikrobiologii. Je zde shrnuta řada experimentů sloužící k interpretaci NIR spekter bakterií a návrh optovláknového senzoru pro zvýšení citlivosti této techniky. V této práci byly určeny a částečně interpretovány spektrální regiony důležité pro identifikaci bakteriálních kmenů a navržen senzor pro analýzu bakterií, který je schopný klasifikovat kmeny na základě 105 zachycených buněk. Tím byly splněny cíle této práce.
 • Item
  VÝVOJ ALGORITMŮ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ VÝSTŘELŮ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hrabina, Martin; Sigmund, Milan; Tučková, Jana; Počta, Peter
  Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním výstrelov a pridruženými problémami. Ako prvé je celá vec predstavená a rozdelená na menšie kroky. Ďalej je poskytnutý prehľad zvukových databáz, významné publikácie, akcie a súčasný stav veci spoločne s prehľadom možných aplikácií detekcie výstrelov. Druhá časť pozostáva z porovnávania príznakov pomocou rôznych metrík spoločne s porovnaním ich výkonu pri rozpoznávaní. Nasleduje porovnanie algoritmov rozpoznávania a sú uvedené nové príznaky použiteľné pri rozpoznávaní. Práca vrcholí návrhom dvojstupňového systému na rozpoznávanie výstrelov, monitorujúceho okolie v reálnom čase. V závere sú zhrnuté dosiahnuté výsledky a načrtnutý ďalší postup.