Možnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Příspěvek se zabývá možnostmi zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob (samostatná výdělečná činnost). Je definován právní rámec zdanění v letech 2017 a 2018. Na modelových příkladech jsou postupně vysvětleny kroky, které mohou poplatníkovi usnadnit rozhodování při výpočtu daňové povinnosti. Jak z výsledků vyplývá, neexistuje jediná univerzální varianta. vždy záleží na variabilních hodnotách u konkrétního poplatníka. Svobodná volba mezi variantami s sebou může nést dodatečné povinnosti při změně u uplatňování výdajů. Musí být respektována pravidla a zákonné postupy. v samostatných kapitolách je zmíněna i povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění, což je nedílnou součástí daňových povinností každého poplatníka. Příspěvek byl publikovaný na XXvII. mezinárodní konferenci Expert Forensic Science 2018.
The paper deals with the possibilities of taxing expert services of physical persons (self-employment). The legal framework for taxation in the years 2017 and 2018 is defined. Model examples are used to clearly explain steps that can help taxpayers make decisions about calculating their tax liability. As the results show, there is no one universal solution. It always depends on variable values of a particular taxpayer. Freedom of choice between options may entail additional obligations with a change in expense deduction. Rules and legal procedures must be respected. In separate chapters, the obligation to pay social and health insurance, which is an integral part of tax obligations of each taxpayer, is also mentioned. The paper was published at XXvII. International conference Expert Forensic Science 2018.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 9-13. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO